Coronavirus Information på dansk / Information in English

Dialekt og sønderjysk i Bylderup, Sønderjylland – Københavns Universitet

D:PEF - Dialekt i periferien > Bylderup, Sønderjylland

Bylderup, Sønderjylland

Bylderup ligger i et traditionelt dialektområde hvor de unge stadig benytter sig af dialekt i nogle sammenhænge. Generelt ved vi dog for lidt om hvor meget, hvor ofte, til hvem og med hvilke effekter de unge anvender dialekt.

I projektet indsamler vi sprogoptagelser med de unge fra Bylderup skole i forskellige situationer, blandt andet uformelle sammenhænge blandt venner og med deres familie. For at kunne sige noget om eventuelle forandringer i dialekten mellem generationerne laver vi også interviews med udvalgte forældre og bedsteforældre.

Sønderjysk dialekt

Sønderjysk adskiller sig - ligesom de to andre dialekter - fra standarddansk både grammatisk, fonologisk, morfologisk og hvad angår ordforråd og prosodi.

I inddelingen af de jyske dialekter regnes den traditionelle dialekt i og omkring Bylderup som østligt sønderjysk.

Bylderup Kirke set fra Slogs Å. ©Bylderup-Bov.dk

Tidligere undersøgelser fra Sønderjylland viser, at brugen af dialekt er mere udbredt i hele befolkningen og mere velbevaret, end det er tilfældet i resten af landet.

Det forklares blandt andet med, at dialekten på grund af landsdelens særlige historie dels har været skærmet for indflydelse fra standarddansk i perioden 1864 til 1920, og dels at den hos nogle sprogbrugere har fået tilskrevet betydning som identitetsmarkør.

Hvorvidt det sidste er tilfældet blandt de unge i Bylderup, vil undersøgelsen se nærmere på. 

Bylderup skole ©Bylderup-Bov.dk

Feltarbejde og deltagere i Sønderjylland

Feltarbejdet foregår blandt 9. klasseselever på Bylderup Skole samt blandt udvalgte forældre og bedsteforældre. Bylderup skole har ca. 270 elever.

Nyere forskning

For en nyere undersøgelse af sprogbrugen i Sønderjylland se Malene Monkas ph.d.-afhandling fra 2013 Sted og sprogforandring. En undersøgelse af sprogforandring i virkelig tid hos mobile og bofaste informanter fra Odder, Vinderup og Tinglev (download pdf).