Navneforskning

Forskergruppen hører under Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS), og medarbejderne beskæftiger sig med navne (proprier) og runer på sprogvidenskabeligt grundlag. Navne er en af sprogets centrale bestanddele som vi kan spore helt tilbage til de ældste skriftlige kilder. Navne udgør således en vigtig kilde til det danske sprogs tidlige historie.

Vi bruger først og fremmest navne om personer og steder, men navne kan også betegne forskellige ting som, f.eks. dyr, skibe, kanoner og himmellegemer. Vi har hele tiden brug for at kunne identificere vores omgivelser sprogligt, og vi gør det ud fra såvel bevidste som ubevidste strategier. Således danner vi også hele tiden nye navne og bruger dem på nye måder i takt med at vores omgivelser og omgangsformer ændrer sig. Derfor udgør de også afdelingens vedligeholdelses- og forskningsopgaver.

De ansattes ekspertise inden for de aktuelle fagfelter bringes i spil ved at:

  • udføre forskning på højeste videnskabelige niveau
  • indgå i nationale og internationale forskningsfora og i tværvidenskabelige samarbejder der kan kaste nyt lys over navneforskning og runologi
  • samarbejde strategisk med offentlige institutioner som gør aktivt brug af navne, særligt inden for geodata, statistik og infrastruktur, retskrivning, varetagelse af kulturarv og forvaltning af sted- og personnavne
  • uddanne studerende og forskerstuderende inden for fagområderne og bibringe dem kritisk sans, selvstændighed, evne til at træffe fagligt kvalificerede valg og at ruste dem til at kunne indgå i tværfagligt samarbejde
  • gøre arkivmateriale tilgængeligt for offentligheden gennem digitale udgivelser som Danmarks Stednavne, Danske Runeindskrifterog Danskernes Navne
  • tilbyde et åbent og imødekommende fagligt miljø inden for gruppens områder og adgang til samlingerne for fagfæller, studerende og øvrige interesserede

Samlinger

Navneforskning har omfattende og unikke samlinger af navne og kort. Stednavneoptegnelser og personnavneregistranter optager hovedparten af arkivpladsen sammen med kortsamlingen. Samlingerne suppleres og bearbejdes løbende, samtidig med at arkivmateriale gøres tilgængeligt for offentligheden i form af trykte og digitale udgivelser.

Udgivelser og rådgivning

Forskergruppen er forpligtet til at udgive danske stednavne og fungere som sekretariat for Stednavneudvalget under Kulturministeriet. Derudover rådgiver og vejleder forskergruppen offentlige myndigheder og andre interesserede i spørgsmål vedrørende stednavne, personnavne og runer.

Forskergruppen udgiver skriftserierne Danmarks Stednavne og Navnestudier.

Historie

I Danmark begyndte den organiserede navneforskning allerede i 1910, og Navneforskning-projektgruppen har rødder helt tilbage til den første organisation.

Forskergruppen er nemlig en direkte efterkommer af det kontor der i 1910 blev etableret i forbindelse med nedsættelsen af et – endnu eksisterende – ministerielt udvalg, Stednavneudvalget.

I 1960 blev Stednavneudvalgets kontor knyttet til Københavns Universitet under navnet Institut for Navneforskning, og i 2003 blev instituttet en afdeling under Nordisk Forskningsinstitut (NFI). I 2017 fusionerede NFI med Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, og afdelingen fik status som center.