Multimodalitet i social interaktion

Vi er interesseret i at undersøge, hvordan mennesker igennem social interaktion skaber mening og forståelse, og vi fokuserer på de multimodale og multisensoriale ressourcer der anvendes i interaktion som situeret og sociomaterial praksis.

Programmet har en bred interesse i alle former for sociale interaktionssituationer fra det private liv til institutionelle kontekster. Vi interesserer os for alle former for sociale fænomener, som fx hvordan identitet skabes, hvordan forståelse skabes, hvordan viden skabes, osv. Men vi undersøger altid disse typer spørgsmål gennem dybdegående etnografiske metoder og ved at kigge på, hvordan fænomenerne kommer til udtryk igennem interaktion.

Vi ønsker at tilvejebringe grundvidenskabelig viden om hvordan menneskelig interaktion og socialitet i naturlige situationer opstår og udvikler sig sekventielt, hvor ikke kun sprog men også kroppe, ting og situationernes rumlige og øvrige materielle forhold er centrale.  

Vi står solidt plantet i den interaktionistiske forskningstradition, der går tilbage til Garfinkel (1967) og Goffman (1983), og som videreudviklede sig i etnometodologien og konversationsanalysen (Sacks et al., 1974). Vi er særligt interesseret i, hvordan interaktion er kropslig i traditionen fra Streeck (2009), multimodal i traditionen fra Goodwin (2017), multisensorial i traditionen fra Mondada (2021) og spatial i traditionen fra Laurier (2013)

 

Repræsentation af data i publikationer

Hovedmetoden er videoetnografi hvor vi optager situationer, bearbejder data i kollektioner og transskriberer ikke kun tale men også kropslige handlinger. Vi analyserer transskriberede eksempler i publikationer, hvorfra vi udvikler de videnskabelige fund. I forbindelse med etnografisk arbejde anvender vi også observationer og interviews der typisk indgår som baggrundsforståelse.

Multimodalitet

Vi undersøger hvordan ikke bare en enkelt kommunikationsform som fx lingvistisk struktur anvendes til at skabe mening og forståelse, men hvordan det altid foregår i en kontekst af andre modaliteter som fx intonation og kroppens øvrige mange kommunikationsformer, der til sammen skaber helheder af mening (gestalts).

Sanser og sansetab

Vi undersøger hvordan sanserne gives mening i social interaktion. Vi ser på hvordan synet, hørelsen, berøring, smag, lugt og den propreoceptiske (balance-) sans gøres relevant i social interaktion. Vi undersøger også hvordan mennesker med sansetab som fx blindhed interagerer i sociale kontekster og typisk også hvordan teknologi indgår.

Perception

Vi er interesseret i at udvikle ny forståelse for hvordan perception ikke kun er forståeligt som et mentalt eller indre kropsligt fænomen, men derimod kan ses som knyttet til praktiske omstændigheder og være et socialt iagttageligt fænomen.

Nonhumane aktører

Vi undersøger ikke kun hvordan mennesker skaber socialitet sammen, men også hvordan socialitet skabes med andre nonhumane aktører. Vi har særligt fokuseret på socialitet mellem mennesker og hunde, men andre dyr som fx katte og heste kan også undersøges i programmet.

Sociomaterialitet og ny teknologi

Vi undersøger hvordan materialitet i form af det byggede miljø, kontorlandskaber, indretning i huse og i bymiljøet, objekter og teknologier altid i en eller anden omfang indgår i og påvirker den sociale interaktion.

Distribueret agens

Vi undersøger hvordan agens og perception bliver distribueret imellem mennesker og sociomaterialitet. Vi fokuserer på konstruktionen af assemblages der som enheder bestående af en lang række elementer muliggør fuldførelsen af handlinger og aktiviteter.

Identitet

Der er altid identitet på spil når mennesker mødes, og vi undersøger hvordan identitet skabes på mikroniveau gennem multimodale handlinger. Vi antager ikke at nogen bestemt identitet er i spil (fx at være leder), men undersøger hvilke handlinger og orienteringer fra andre, der skaber identiteter.  

Tillid

Vi undersøger hvordan tillid mellem mennesker skabes gennem sociale handlinger. Vi har fokus på hvordan tillid som interaktionelt fænomen opnås, skabes, vedligeholdes eller mistes i samtaler mellem medarbejdere og beboere på (re)socialiserende institutioner, hvilke indikatorer på tillid eller mistillid, der kan identificeres og omsættes til pædagogiske værktøjer for praktikerne.

 

 

 

 

 

Garfinkel, H. (1967). Studies in Ethnomethodology. Prentice Hall.

Goffman, E. (1983). The Interaction Order: American Sociological Association, 1982 Presidential Address. American Sociological Review, 48(1), 1–17.

Goodwin, C. (2017). Co-Operative Action. Cambridge University Press.

Laurier, E. (2013). Before, in and after: Cars making their way through roundabouts. In Interaction and Mobility Language and the Body in Motion. De Gruyter. 

Mondada, L. (2021). Sensing in Social Interaction: The Taste for Cheese in Gourmet Shops. Cambridge University Press. 

Sacks, H. L., Schegloff, E. A., & Jefferson, G. (1974). A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation. Language, 50(4), 696–735.

Streeck, J. (2009). Gesturecraft: The manu-facture of meaning. John Benjamins Pub.

 

 

Forskere (indtil 31. marts)

Navn Titel Telefon E-mail
Due, Brian Lystgaard Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535335929 E-mail
Lüchow, Louise Ph.d.-stipendiat +4535335814 E-mail
Nielsen, Ann Merrit Rikke Adjunkt +4535337181 E-mail

Tilknyttede forskere 

  • Morris, David 
  • Nielsen, Mie Femø 
  • Pedersen, Bolette Sandford
  • Stæhr, Andreas Candefors 
  • Toft, Thomas L.w.
  • Ekstern forsker

    • Munk, Timme B. 

Forskningsgruppeleder