Det fremmede. Om den historiske betragtning af litteratur

Dr.phil. Johnny Kondrup er tiltrådt som professor i nordisk litteratur ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. I den anledning inviterer instituttet til tiltrædelsesforelæsning og reception

Om forelæsningen

I omtrent et århundrede repræsenterede disciplinen Litteraturhistorie rygraden i studiet af dansk (eller nordisk) litteratur. Men i de senere år har disciplinen været under pres, hvad der bl.a. ses af dens svindende plads i studieordningerne for faget Dansk. I den internationale teoretiske debat har litteraturhistorien været genstand for skepsis i endnu længere tid – blandt andet har nykritikere påpeget dens unødvendighed og dekonstruktionister dens umulighed.

Det er derfor nødvendigt at spørge, hvad litteraturhistorien – eller bredere sagt: den historiske betragtning af litteratur – overhovedet kan bruges til. Hvilken intellektuel funktion kan den have?

Lige siden Vilhelm Andersens dage har undervisningen i Litteraturhistorie været bundet op på en idé om dannelse. Også den har fået en tvivlsom status, og det er et spørgsmål, om litteraturundervisningen overhovedet kan føle sig forpligtet på den eller forbinde sig med den. Giver begrebet dannelse nogen mening i dag, og hvordan hænger det evt. sammen med fænomenerne litteratur og historie? For slet ikke at tale om det nationale.

Om Johnny Kondrup

Den 1. august 2012 tiltrådte Johnny Kondrup som professor i Nordisk litteratur ved Københavns Universitet (Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab). Johnny Kondrup er mag.art. i Nordisk fra Odense Universitet (1981), lic.phil. i Nordisk filologi fra Københavns Universitet (1985) og dr.phil. fra Odense Universitet (1994). Siden 1998 har han været ansat som lektor i Dansk litteratur ved Københavns Universitet. Johnny Kondrup er bl.a. medudgiver af Søren Kierkegaards Skrifter og af Grundtvigs Værker; han er medlem af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og af Det Norske Videnskaps-Akademi.