Radierende felter. Prosaens litterære laboratorium

"Prose is to be recognized only in its impure state" skriver Wlad Godzich. Poesi og fiktion er relativt på retur, mens reportage, rejseberetninger, breve, vidnelitteratur, selvbiografier, topografisk litteratur, essayistik lader til at øge deres betydning inden for litteraturen. Prosaen gennemsyrer disse tekstformer og spiller således en central rolle i forandringerne i det mere udadvendte, eksternt kodede litterære felt.

Konferencens hovedspor er kulturelle/kulturgeografiske narrativer, hvor prosatanken bl.a. fungerer som et lokalitetsproducerende opdagelsesinstrument. Som kortlægningsmanøvre er prosaen en dimension, der på tværs af genrer kan åbne for beskrivelser af den samme geografi. Det gælder både ældre skrivekonventioner ud i prosaen og prosaens videreudvikling i nyere lokallitteratur.

Åbningen i nyere litteratur af de litterære former mod mere (heterogent) stof og ikke-litterære diskurser er et udtryk for prosaens fundamentale operationalitet og bevægelighed. Prosaperspektivet er en dynamisk position kaldet moderne litteraturs maskinrum (Melberg), der er velegnet som åbning mod nye territorier og (sen)modernitetens komplekse kulturprocesser. Prosaens tværgående perspektiver genererer nye beskrivelsespositioner og stiller gamle spørgsmål i en ny kontekst, f.eks.: Hvad er litteratur? Hvad er kunstnerisk originalitet? Men også spørgsmål affødt af den reelt eksisterende kosmopolitisme som et nyt kontekstuelt vilkår: Hvad er kunstnerisk originalitet uden for og inden for den euro-amerikanske kontekst − eller på tærsklen mellem Vesten og resten? Hvad er bred fortolkningspraktik i forhold til de urene − æstetiske, historiske og spatiale − processer i litteraturen? Hvilke implikationer har den rumlige vending inden for kunst og humaniora for litteraturvidenskaben generelt og specifikt for litteraturhistoriens periodiseringspraksis? Hvordan gentænke litteraturhistorien? Hvordan fungerer begreberne verdenslitteratur og modernismens geografier i forhold til det nationale/stedlige tilhørsforholds dybe strukturer?

Den særlige forbindelse, som prosaen åbner mellem tekst og territorialitet udfolder sig i dag først og fremmest i en verdenslitterær kontekst, hvor medierende begreber nuancerer dikotomiserende klicheer som Vesten vs. resten, centrum vs. periferi, det lokale vs. det globale, det koloniale vs. det postkoloniale. Konferencen er et forsøg på at komme i berøring med disse radierende felter i litteraturen og i teorierne om den. Tilgangen bliver overvejende litteraturgeografisk, idet konferencen repræsenterer et relativt bredt udsnit af litterære geografier og desuden ældre og nyere, små og store litterære kulturer i og uden for Europa.

Se program og liste over liste over forelæsere

Hent abstracts

 
Bevillingsgiver: Velux Fonden