Mødereferat

Forum:  Samarbejdsudvalget

Møde afholdt: Den 15. september 2005

Referent:  Yum Levison

Til stede:  Jan Bendixen , Niels Finn Christiansen , Nina Grønnum , Mie Femø Nielsen, Niels Reinholt Petersen , Kirsti Sparrevohn

Afbud:   Palle Schantz Lauridsen

Dagsorden

1.  Meddelelser
2.  Forretningsorden for SU
Bilag: U dk ast til Forretningsorden
3.  Samarbejdsudvalg og Det sociale Kapitel
Bilag eftersendt
4.  Reorganisering af institutadministrationen
5.  Bemandingssituationen
6.  Arbejdsnormer og arbejdsfordeling
jf. bilag ”selvangivelse” til lærermødet
7.  Økonomi, evt. virkningerne af finanslovsforslag 2006
8.  Eventuelt

Ad 1) Ledelsesudskiftningsproceduren er gået i gang. Pt. ingen udmeldinger. Forventet melding om rektoratet ultimo september 200 5. Hvis Linda Nielsen fortsætter som rektor kan den videre ansættelsesprocedure snarest gå i gang herefter.

Der vil snarest blive in dk aldt bidrag til u dk ast til Udviklingskontrakt for Københavns Universitet. Konsekvenser for personalesituationen må medtænkes ved udarbejdelsen af vort bidrag.

Ad 2) I henhold til udsendte bilag.
Der findes ingen standardforretningsorden for SU, hvorfor HSU forretningsorden er brugt som paradigme. Der ligger ingen beslutningskompetence hos samarbejdsudvalgene, men udelukkende vejledning af ledelsen. Efter den nye Universitetslov er samarbejdsudvalgene dog den eneste mulighed for at få indflydelse; og det forventes at medlemmerne af HSU vil forsøge at styrke deres rolle med inddragelse af de underliggende udvalg.

Udvalget vedtog følgende ændringer til forslaget til forretningsordenen:
§ 2.  SU skal være forum for gensidig information og drøftelser mellem ledelse og medarbejdere …… og således at medarbejdernes synspunkter og forslag i videst muligt omfang indgår i grund­laget for ledelsens beslutninger.
§ 2. Stk. 2.  SU skal inddrages og høres i udarbejdelsen af en evt. udviklingskontrakt og de konsekvenser, den har for instituttets arbejds- og personaleforhold.
§ 13. Stk. 5.  Det go dk endte referat gøres tilgængeligt på KUnet.

Forretningsordenen færdigredigeres og fremlægges til godkendelse på udvalgets næste møde.

Ad 3) I henhold til eftersendt bilag.
Instituttet har i tidens løb haft adskillige medarbejdere ansat på særlige vilkår, og der er ikke forekommet afskedigelser i disse sammenhænge. P.t. er der ansat både VIP’er og TAP’er på ordninger inden for Det sociale Kapitel.
Det bør overvejes fremover også at satse virksomhedspraktik, der er næsten ”gratis” (dagpenge) og ikke kræver så mange administrative ressourcer.
Spørgeskemaet besvares af Niels Finn Christiansen og Jan Bendixen .

Ad 4) Med virkning fra semesterstart:
Kirsten Mathiesen er udpeget til økonomikoordinator og fakultetets kontaktperson i økonomisager.
Lis Lactane er udpeget til studiekoordinator og fakultetets kontaktperson vedrørende studieadministration.
Koordinatorerne skal sikre opgavefordelingen blandt TAP’erne inden for de pågældende områder opgaver.
Winnie Østergaard-Larsen fratræder 01-11-05 og erstattes som studie­nævnssekretær af Yum Levison.
Kirsti Sparrevohn fratræder 01-12-05. Lisbeth Bruzelius Larsen varetager herefter ledelsen af de samlede biblioteksopgaver ved instituttet.

Ad 5) Genbesættelse af Winnie Østergaard-Larsens stilling er problematisk. Generelt vil stillinger ikke blive genbesat, der forventes heller ikke genbesættelse af Kirsti Sparrevohns stilling, og biblioteket kan ikke i det lange løb klare sig med kun én bibliotekar samt midlertidige medhjælpspenge.
Yderligere går et antal lærere af i løbet af kort tid. Disse stillinger vil blive inddraget (dog undtaget kontinuationslektorater), og det kan forudses, at man ikke vil være i stand til at opfylde studieordningernes krav. Se også referatets pkt. 7

Ad 6) I henhold til bilag samt drøftelse på lærermøde den 31. august.
Fordelingsrammerne kan i princippet aftales lokalt, f.eks. med fokus på STÅ-produktionen, hvilket dog er svært at kontrollere/honorere.
For at få mere glæde af undervisers faglighed og samtidig gøre den enkelte lærer mere personligt ansvarlig for STÅ-produktionen nævntes midler som ’yngelpleje’, ’klasselærer’, tutorordninger/netværk og flere undervisningsassistenter. Målet helliger midlet!
Mie Femøe Nielsen udarbejder notat til Studienævnet og Arbejdsplanudvalget – til åben drøftelse.

Ad 7) Fakultetet har et underskud på 25-30 mil. og afskedigelser kan ikke udelukkes.
Personaleøkonomi udmeldes efter ansatte pr. 01-01-06. Tidligere afgange er inddraget og glemt; afgange i 200 6 inddrages af fakultetet.
Finanslovsudmeldingen har endnu ikke passeret den nye bestyrelse, men det forventes at bestyrelsen tilbageholder beløb til yderligere opgradering af Fællesadministrationen. Dekanen ansøger om ’kassekredit’ med afdragsordning.
Der afventes landsplanlægning af de små fag: Nedlæggelse af fag/in­stitutter koster dyrt i forpligtelser over for studerende og nedlæggelse af funktioner = afskedigelser.
Udvalget afholder nyt møde efter møde i fakultetets samarbejdsudvalg, når omfanget af afskedigelser er klarlagt.

Ad 8) Farvel til Kirsti!

Næste møde: Forslag til datoer udsendes.