Evaluering af undervisning og vejledning på NorS

Undervisningen på NorS evalueres med en midtvejs- og en slutevaluering, dvs. to gange pr. semester.

Fælles slutevaluering af kurser på Humaniora

Fra efteråret 2018 slutevalueres der på samme måde på alle fakultetets institutter. Der er blevet udarbejdet et fælles spørgeskema, som benyttes alle steder. Det enkelte institut beslutter dog selv, hvornår der slutevalueres. På NorS gøres det i slutningen af hvert semester, inden undervisningen slutter. Dette tidspunkt er valgt, fordi underviser og studerende dermed får lejlighed til at diskutere evalueringsresultatet mundtligt. 

Midtvejsevaluering

Underviseren er ansvarlig for, at der afholdes en evaluering midtvejs i undervisningsforløbet. Midtvejsevalueringen foretages som udgangspunkt vha. Delphi-metoden, men studienævnet har besluttet, at der er metodefrihed, så underviseren kan vælge at anvende en anden evalueringsmetode. Evalueringen kan således alene være mundtlig, men det er obligatorisk, at den afholdes.

Underviseren får tilsendt et spørgeskema (Delphi-skema) af administrationen på instituttet forud for midtvejsevalueringen. Herefter sætter underviseren tid af i undervisningen til evalueringen, og der sættes ligeledes tid af til at diskutere evalueringens resultater med de studerende. Midtvejsevalueringen skal ikke, modsat slutevalueringen, indrapporteres til studienævnet, fordi formålet med midtvejsevalueringen udelukkende er at justere undervisningen i anden halvdel af undervisningsforløbet. 

Slutevaluering

Slutevalueringen foretages vha. et spørgeskema på evalueringssitet evaluering.ku.dk. Her kan både studerende og undervisere logge ind med deres KU-login. De studerende vil i evalueringsperioden modtage to e-mails, hvori de inviteres til at deltage i evalueringen. Underviseren har dog også ansvar for at gøre de studerende opmærksomme på evalueringsskemaet og sætte tid af i undervisningen til, at de kan udfylde det. Underviseren er også ansvarlig for at organisere en mundtlig opsamling på evalueringsresultatet sammen med holdet.

Studienævnet diskuterer og sammenfatter alle slutevalueringer, og sammenfatningen publiceres på hjemmesiden (i en form, hvor evalueringsdata ikke kan føres tilbage til en enkelt underviser eller studerende). Evalueringer, som tyder på kritisable forhold, der har med den enkelte underviser at gøre, fører til en samtale med studieleder, som sørger for udbedring af forholdene. Sådanne påvisninger af kritiske forhold kan også formidles direkte til studieleder uden om evalueringsprocedurerne.

Evaluering af BA-projekter, specialer og projektorienterede forløb

Vejledningen i forbindelse med BA-projekter, specialer og projektorienterede forløb evalueres også både midtvejs og ved forløbets afslutning.

Mundtlig midtvejsevaluering er obligatorisk, og det er vejlederens ansvar at den afholdes, men resultatet skal ikke rapporteres til studienævnet.

Slutevalueringen sker vha. af en spørgeskemaundersøgelse i SurveyXact. Spørgsmålene er udformet og godkendt af studienævnet i efteråret 2016.

Projektorienterede forløb evalueres samtidig med slutevalueringen af undervisningen på NorS, men evalueringsspørgsmålene er anderledes. Der linkes til evalueringen i Absalon.

BA-projekter og specialer evalueres umiddelbart efter aflevering. De studerende tilgår evalueringen via et link, som de modtager på mail fra administrationen efter aflevering.

Studienævnet følger op på resultatet af slutevalueringen af BA-projekter, specialer og projektorienterede forløb samtidig med slutevalueringen af undervisningen, og en sammenfatning indgår i undervisningsevalueringsrapporten, som publiceres på hjemmesiden. Resultatet af de enkelte evalueringer af BA-projekter og specialer vil altid først blive gjort tilgængeligt for den enkelte vejleder, efter bedømmelsen er afsluttet.