Individual Differences in Syntactic Comprehension: Assessment, Construct Dimensionality, and the Relation to Reading Comprehension Among Middle School Children

PhD defence by Jessie Leigh Nielsen.

Read the thesis (read-only pdf) 

Assessment committee

  • Line Burholt Kristensen, Chairperson (University of Copenhagen)
  • Associate Professor Ethan Weed (Aarhus University)
  • Professor Kate Cain (Lancaster University)

Leader of defence

  • Associate Professor Kasper Boye (University of Copenhagen)

After the defence, a reception will be held outside the auditorium.

 

This dissertation examines the relationship between syntactic comprehension and reading comprehension among middle school-aged children and methodological issues related to this domain of study. The dissertation consists of four articles. The first two articles examine the dimensionality of syntactic comprehension and vocabulary and the relationship between syntactic comprehension and reading comprehension. Both articles find that syntactic comprehension and vocabulary constitute separate sources of individual differences in language comprehension and that syntactic comprehension explains unique variance in reading comprehension after controls of decoding skill, vocabulary, and working memory. These results indicate that syntactic comprehension skills and vocabulary size vary partially independently of each other across individuals and that some children may have problems comprehending texts because they have problems using syntactic cues to combine the meaning of individual words into meaningful propositions.

The last two articles of the dissertation take a more methodological approach and focus on the role of test format in the assessment of individual differences in syntactic comprehension. One article focuses on the fact that syntactic comprehension measures test the comprehension of sentences that are different from the sentences children need to comprehend in practice, especially in the sense that they often contain several discursively new lexical noun phrases, potentially placing high demands on lexical retrieval efficiency. The article finds that while the discourse status of lexical noun phrases significantly affects children’s comprehension accuracy, the effect is so small that is unlikely to have any practical consequences. Furthermore, syntactic comprehension tests seem to tap into the same individual differences regardless of the discourse status of noun phrases. The second methodological article compares three different formats of syntactic comprehension tests: the TROG-2, a sentence repetition test, and a whodunnit test. The article finds that these three tests only partially tap into the same individual differences despite purporting to measure the same thing. Most importantly, the sentence repetition test appears to be more of a general language measure than a specific syntactic comprehension measure, and in contrast to the TROG-2 and the whodunnit, the sentence repetition test does not explain significant variance in reading comprehension after controls. To a large extent, this difference between tests explains why some studies do not find a unique contribution from syntactic comprehension to reading comprehension.

Overall, the dissertation finds convincing evidence that individual differences in syntactic comprehension constitute a source of individual differences in reading comprehension. The next step for future studies is to examine if and how it is possible to improve children’s reading comprehension through syntactic comprehension instruction.

 

 

Denne afhandling undersøger gennem fire artikler forholdet mellem syntaksforståelse og læseforståelse blandt elever på mellemtrinnet og metodiske problemstillinger forbundet med dette undersøgelsesfelt. Afhandlingen består af fire artikler. De første to artikler undersøger dimensionaliteten af syntaksforståelse og ordforråd og forholdet mellem syntaksforståelse og læseforståelse. Begge artikler finder at syntaksforståelse og ordforråd udgør separate kilder til individuelle forskelle i sprogforståelse, og at syntaksforståelse forklarer unik variation i læseforståelse efter at have kontrolleret for ordafkodning, ordforråd og arbejdshukommelse. Disse resultater indikerer at syntaksforståelsesevne og ordforrådsstørrelse varierer delvist uafhængigt af hinanden, og at nogle børn har vanskeligheder med at forstå tekster fordi de har svært ved at bruge syntaktiske signaler til at sætte betydningen af individuelle ord sammen til propositioner.

De sidste to artikler i afhandlingen har en mere metodisk tilgang og undersøger hvordan testformat påvirker hvad syntaksforståelsestest måler. En af artiklerne fokuserer på det at syntaksforståelsestest tester forståelsen af sætninger som adskiller sig fra den slags sætninger børn har brug for at forstå i praksis. Mere specifikt indeholder testsætninger ofte flere diskursivt nye leksikalske nominalfraser, hvilket muligvis stiller store krav til leksikalsk adgangseffektivitet. Artiklen finder at selvom børns forståelsespræcision bliver signifikant påvirket af tilstedeværelsen af nye leksikalske nominalfraser, så er effekterne så små at de sandsynligvis ikke har praktiske konsekvenser. Ydermere synes syntaksforståelsestest at måle de samme individuelle forskelle uanset om nominalfraserne er diskursivt nye eller ej. Den anden metodiske artikel sammenligner tre forskellige formater af syntaksforståelsestest: TROG-2, sætningsgentagelse og whodunnit. Artiklen finder at de tre test kun delvist måler det samme konstrukt på trods af at de beskrives som mål for det samme. Som det nok vigtigste resultat viser sætningsgentagelse sig at være mere et generelt sprogforståelsesmål end et mål for specifik syntaksforståelse, og i modsætning til TROG-2 og whodunnit-testen forklarer sætningsgentagelse ikke signifikant variation i læseforståelse efter kontrolmål.

Denne forskel mellem testformater kan i nogen grad forklare hvorfor nogen studier ikke finder et unikt bidrag fra syntaksforståelse til læseforståelse. Samlet set finder afhandlingen belæg for at individuelle forskelle i syntaksforståelse
udgør en kilde til individuelle forskelle i læseforståelse. Det næste skridt for fremtidige studier er at undersøge om og hvordan man kan forbedre børns læseforståelsesfærdigheder ved at instruere i syntaksforståelse.