Mons Bissenbakker

Mons Bissenbakker

Lektor

Jeg er leder af Center for Køn, seksualitet og forskellighed, samt leder af uddannelsen i Køn seksualitet og forskellighed (Fagkoordinator).

Interesseområder

Min forskning - og deraf følgende vejlederkompetencer - centrerer sig om emnerne: Køn, seksualitet og affekt. Jeg har erfaring med at analysere en bred vifte af kulturprodukter, herunder: Litteratur, medie­tekster, populærkultur, ministerielle tekster, juridisk lovstof m.m.

Min igangværende forskning fokuserer på det skønlitterære, hvor jeg pt arbejder på to forskellige felter:

Det ene drejer sig om dansk trans*-litteratur. Jeg undersøger hvordan kønsoverskridelse historisk set er blevet behandlet som tema og trope i dansk skønlitteratur samt den måde, hvorpå nutidige litterære stemmer formidler og arbejder kunstnerisk med trans-erfaringer og kønsidentitetsspørgsmål. For øjeblikket arbejder jeg bl.a. med tekster af Gry Stokkendahl Dalgas, Luka Holmegaard, Alex Zichau, Mads Ananda Lodahl og Thomas Holck.

Mit andet projekt knytter sig til  CHAD i regi af hvilket, jeg ser på AIDS-litteratur fra 1982-2000. Her undersøger jeg, hvordan den danske AIDS-krise litterært blev fortolket i perioden fra de første tilfælde af hiv/aids blev registreret i Danmark, til kombinationsbehandlingen, der kom frem midt i 1990'erne viste sig at have en varig effekt. Mine forskningsspørgemål går især på, hvordan spørgsmål om død, sygdom, normalitet, identitet, marginalisering og affekt blev diskuteret og rammesat.

Fra 2016-2023 har min forskning fundet sted inden for rammerne af forskningsprojektet: Loving Attachment: Regulating Danish Love Migration (LOVA), som jeg er forskningsleder for. LOVA søger at belyse ”tilknytning” som en migrationsregulerende praksis. I en dansk kontekst er ”tilknytning” de seneste 20 år blevet et stadigt væsentligere styringsværktøj i forhold til det, som populært kaldes ”kærlighedsmigration” (f.eks. familiesammenføring, transnational adoption og transnationale ægteskaber). Hvad er forbindelsen mellem det juridiske tilknytningskrav ved familiesammenføring og det øgede psykologiske fokus på tilknytningsforstyrrelser inden for adoptionsfeltet i de seneste år? Og hvad indebærer det, at tilknytning øjensynligt er blevet den skala, ud fra hvilken man vurderer forskellige migranters integrationspotentiale?

Forskningresultaterne formidles bl.a. i bogen Tilknytningens grænser: Den affektive regulering af migration i Danmark. LOVA opnåede i 2016 en bevilling fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation til DFF-Forskningsprojekt 2.

Se mere om projektet her: https://koensforskning.ku.dk/forskning/lova/

Tidligere har jeg beskæftiget mig med følelserne kærlighed og skam. Med udgangspunkt i den såkaldte "affektive vending" inden for kritisk teori, undersøger jeg, hvad hhv. kærlighed og skam ’gør’ ved en række forskellige sociale fænomener som fx politiske debatter og forskellige kulturprodukter. Jeg er optaget af, hvilken rolle følelser spiller i disse kontekster: Hvilken betydning har skam for den måde sexarbejde og asylpolitik diskuteres på? Hvordan struktureres nutidige forestillinger om gode relationer gennem forestillinger om kærligheden som altid-allerede meningsfuld og lighedsskabende (fx den gode familie, det gode parforhold, den gode arbejdsplads, den gode nation)? Kan kærligheden tænkes som en moderne styringsmekanisme, som ikke annullerer, men måske netop naturliggør magtrelationer? Projektet udføres bl.a. i samarbejde med forskergruppen Forskegruppe i affekt.

Min tidligere forskning forener flere retninger inden for identitets- og magtanalyse, men omdrejningspunktet er fortrinsvis en poststrukturalistisk og konstruktivistisk inspireret analyse af subjektivitet. Mine projekter foretager diskursanalyser af kulturelle produktioner af identitet og magt og kombinerer praktisk analyse med introduktion til og videreudvikling af teori.

Mine undersøgelser har især været inspireret af feministisk, queerteoretisk og dekolonial teori og diskursanalytisk dekonstruktiv metode. Min hidtidige forskning har centret sig om hhv. analyser af skønlitteratur og kritisk curriculumanalyse, begge dele med udgangspunkt i danskfaget. I begge tilfælde har fokus været materialets konstruktioner af kønnet, seksuel og (til dels) etnisk identitet.

Undervisnings- og vejledningsområder

Kurser jeg har udviklet & undervist:

- Kønsforskningens teori og praksis (Gender Studies: Theory and Practice)

- Følelsernes politik – Affektteori mellem Køn, Queer og Racialisering (Politics of Emotion - Affect Theory between Gender, Queerness and Racialisation)

- Fra Queer til crip - Nye udfordringer til queer teorier (From queer to Crip)

- Dekolonialisme, køn og identitet (Decolonialism, gender and identity)

- Cyborgs, gudetricks og feministisk kvantemekanik - Køn og videnskab (Gender and Science)

 - Diskurs og Magt: Danskhed, nationalitet og racialisering (Discourse & Power: Danishness, nationality and racialisation)

- Queer og køn i sprog og litteratur (Med Pia Quist)

- BA-opgaveforløbet: ”Sådan skriver du en akademisk opgave Værktøjer til BA-projektet og andre universitetsopgaver BA, Dansk” (i samarbejde med Gitte Gravengård)

- Halvårligt specialeseminar: ”Specielt for specialestuderende” (i samarbejde med Gitte Gravengård)

- Dannelse & Dissonanser: danskfaget og kanon – nye vinkler.

 

Vejledning: Specialer og BA

Jeg kan vejlede specialer og BAprojekter for studernde, som læser ved NorS. Jeg vejleder fortrinsvis opgaver, hvis analysemateriale ligger inden for hhv. det litterære eller det diskursanalytiske område. Emneområdet kan fx være:

Queer teori, feministisk teori, trans*teori

Køns- og seksualitetskonstruktioner
Affekt og følelse
Etnicitet og racialisering (primært i relation til konstruktoner af hvidhed).
… få selv flere ideer ved at kigge på titlerne mine publikationer og foredrag her på siden. Eller tag tilvalgskurset ”Kønsforskningens teori og praksis”, som fungerer som en basisintroduktion til kønsforskning (udbydes hvert efterår).

Vejledningsform

Du får det bedste resultat af vejledningen, hvis du i forvejen har stiftet bekendtskab med kønsforskningens teorier og metoder (fx gennem grundkurset ”Kønsforskningens teori og praksis).

Som vejleder forsøger jeg at hjælpe dig til at få struktur på opgaven/specialet, herunder fx at få afgrænset problemfeltet, præcisere problemformulering. Desuden giver jeg løbende feedback på det, du skriver. Hvis emnet ligger inden for mine faglige kompetenceområder, vil jeg måske også kunne foreslå dig relevant faglitteratur – men vær opmærksom på, at jeg som vejleder ikke fungerer som underviser. Du skal med andre ord selv erhverve dig den viden, som er relevant for dit projekt. Det, vi primært vil diskutere i vejledningen, er den konkrete måde, hvorpå du anvender din viden og den måde, hvorpå du får empiri, teori og metode til at mødes i dit projekt. Desuden giver jeg respons på, hvorvidt dine argumentationer virker fornuftige på sine på sine egne præmisser, og om det, du skriver, virker sammenhængende og klart.

Vejledning forløber oftest sådan at vi holder et indledende møde, hvor vi diskuterer din projekt-idé og snakker om, hvordan ideen kan skærpes og afgrænses. De følgende møder tager som regel udgangspunkt i tekst, som du har skrevet: en disposition, et analyseafsnit, en metoderedegørelse eller noget andet. Jeg læser det tilsendte igennem, kommenterer det med brug af track changes og sender det derefter tilbage til dig, så du kan nå at læse mine kommentarer inden mødet. På mødet snakker vi om det, du synes er vigtigt eller er i tvivl om, hvad jeg mener med. På vores møder aftaler vi hver gang en ny afleveringsdato og dato for nyt møde.

Du kan læse mere om vejledningen i mit vejlederbrev.

ID: 10289