Ordvarighed og grammatisk og pragmatisk funktion. Tilfældet egentlig

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Artiklen afrapporterer en undersøgelse af sammenhængen mellem topologi, pragmatisk betydning og variation i varigheden af udtalen af adverbialet egentlig, og artiklen lader variation i varighed være en afspejling af graden af fonetisk reduktion henholdsvis ekspansion. Undersøgelsen viser at der er en stor variation i udtalen af egentlig i henhold til adverbialets placering i sætningsskemaet, der traditionelt anvendes for dansk syntaks. På alle andre pladser en ’lille a’ har egentlig som oftest lang varighed, dvs. udtales ekspanderet, mens ordet på lille a udviser stor variation, fra optimalt ekspanderet til kraftigt reduceret. Undersøgelsen viser også at der er stor forskel imellem de enkelte talere mht. varighed, og at der er en vis men ikke afgørende sammenhæng mellem egentligs varighed og taletempo. I en multifaktoriel fixed-effect regressionsanalyse sammenholdes disse faktorer med faktorer der i andre studier har vist sig at spille ind på fonetisk reduktion. Analysen viser at topologisk placering, talehastighed og final eller ikke final placering i ytringen påvirker egentligs varighed i signifikant grad, men at også andre faktorer spiller ind, fx talers køn og alder og om egentlig står foran et andet adverbial eller ej. Resultaterne bliver i diskussionen sat i perspektiv til andre, danske og internationale undersøgelser, og artiklen afrundes med bud på hvilke konsekvenser resultaterne kan have for fremtidig udforskning af årsager til fonetisk reduktion og af sammenhængen mellem sprogets udtryksside og pragmatiske funktion.
Original languageDanish
JournalNyS
Volume49
Pages (from-to)61-97
ISSN0106-8040
Publication statusPublished - 2015

ID: 145148366