Sprog som redskab og genstand i unges socialisering


Lian Malai Madsen tiltræder som professor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

Fredag den 8. september 2023 kl. 15.00 forelæser hun over: Sprog som redskab og genstand i unges socialisering. Fokus for forelæsningen er, hvordan sprog, social kategorisering og deltagelse i fællesskaber spiller sammen i unges socialisering, identitetsdannelse og forhandling af sociokulturelle normer. Med afsæt i nedslag i sit hidtidige empiriske og teoretiske arbejde udpeger hun centrale udfordringer og spørgsmål for den nærmeste fremtids forskning i, hvordan unge i nutidens samfund socialiseres til og gennem uddannelse, samt hvordan tilgangen til sprog som genstand og redskab kan bidrage til at belyse dem.

Forelæsningen bliver afholdt på Søndre Campus i Auditorium 23.0.50.

Efter forelæsningen afholdes der reception kl. 16-18 på administrationsgangen på 2. sal i Bygning 22, hvor alle er velkomne.

Om

Lian Malai Madsen er cand.mag. i dansk med pædagogik fra Københavns Universitet. Hun har både før, under og efter sin ph.d. i interaktionel sociolingvistik (fra 2008) undervist og været på forskerophold på flere britiske universiteter, bl.a. University of Lancaster (2006) og King’s College London (2010). Tilknytningen til det britiske miljø i sproglig etnografi har præget hendes forskning i unge, sprog, socialisering og mangfoldighed samt hendes tilgang til Sprogpsykologi. Den har desuden dannet grobund for udvikling af det lokale forskningsmiljø, og hun har deltaget i flere internationale forskningsnetværk, bl.a. Linguistic Ethnography Forum, hvor hun også sad i bestyrelsen 2012-2016. Fra 2017-2019 var hun leder af det DFF-finansierede forskernetværk SODIAC, som var sammensat af forskere og praktikere fra Belgien, Holland, England og Danmark og havde fokus på udfordringer forbundet med sproglig og kulturel mangfoldighed i formelle og uformelle uddannelsessammen¬hænge.