4. december 2015

Hvad er forfatterpoetik?

Ny ph.d.-afhandling lægger ny viden til INSS’ litteraturforskning med en kortlægning af den danske tradition for selvrefleksive værker under en foreslået ny genrebetegnelse: ’forfatterpoetik’.

Michael Kallesøe Schmidt forsvarede den 18. november 2015 sin ph.d.-afhandling ”Forfatterpoetik. En genres opståen og udvikling i dansk litteratur 1948-2013”, hvori han foreslår et nyt genrebegreb, ’forfatter-poetik’, om den tradition for selvrefleksive værker udgivet af danske skønlitterære forfattere, som er udviklet i perioden med en vigtig tidlig skikkelse i Paul la Cour og frem til et aktuelt eksempel i Mikkel Thykier.

Genrebegrebet ’forfatterpoetik’ udgør i afhandlingen en forståelsesramme, som muliggør at afdække forhold, som overskrider en værkintern analyse – dvs. værkindbyrdes relationer mht. værkernes retorik (den digteriske selvrefleksion), form, tematik og konteksten for værkernes tilblivelse. Gennem analyserne afsløres det, hvordan værkerne ’taler sammen’ og internt i et forfatterskab optræder som autoritativ diskurs, der positionerer og præger receptionen af forfatterskabet med udsagn om intentionen bag. Afhandlingens værkanalyser afslører et udviklingsforløb og derved beskriver afhandlingen ’forfatterpoetikkens’ nationale udviklingshistorie. Afhandlingens analyser munder ikke ud i en entydig beskrivelse af genren, men derimod illustreres bredden i det forfatterpoetiske felt og genrens variation. Særligt mht. tematikken ses en stor varians i genren og en ikke entydig diakron udvikling.

Under forsvarshandlingen førte Michael Kallesøe Schmidt tilhørerne overbevisende gennem en præsentation af poetikbegrebet, derefter State of the Art med særligt vægt på danske definitioner af poetikgenren og varianter i begrebet samt endelig det teoretiske grundlag for begrebet forfatterpoetik. Under bedømmernes indlæg blev det tydeligt, at afhandlingen afslører mange uventede værkrelationer og overbevisende placerer tekster i den forfatterpoetiske genre, som ikke tidligere er set relateret hertil. Der blev desuden anledning til nærmere at udfolde forfatterpoetikkens relation til Kierkegaard, den internationale kontekst, den tyske romantik og tematiske overensstemmelser mellem værkerne blev drøftet mht. fragmentet, lysmotivet, det organiske/kropsmetaforikken, samfundsengagement og allusion til andre forfattere.

Afhandlingen kan læses i sin helhed her.

Vejledere og bedømmelsesudvalg:

Erik Skyum-Nielsen (hovedvejleder, INSS),
Sune Auken (bivejleder, INSS), 
Lektor Marianne Søgaard Stidsen, (formand for bedømmelsesudvalg, INSS),
Professor Klaus Müller-Wille (bedømmer, Universität Zürich),
Professor Peter Stein Larsen (bedømmer, Aalborg Universitet)