22. juli 2016

Ny doktorafhandling om børns socialisation

Lektor Bettina Perregaard forsvarede afhandlingen Vær i verden. Intentionelle og interaktionelle mønstre i barnets hverdagsliv den 21. april.

I afhandlingen undersøger Perregaard det endnu gådefulde spørgsmål om børns socialisation. På tværs af relevante discipliner – fra neurofænomenologi og bevidsthedsforskning til udviklingspsykologi, antropologi, videnssociologi og sprogfilosofi –diskuterer forfatteren de antagelser om intersubjektivitet, subjektivitet, intentionalitet, interaktion, handling og sprog, som forskningen hviler på.
Bettina Perregaard reviderer og nyorienterer det teoretiske og metodologiske grundlag for at beskæftige sig med børns socialisation: Perregaard gennemgår State of the Art indenfor studier af sproglig socialisation, som hidtil har været præget af pragmatikkens, konversationsanalysens, poststrukturalismens og socialkonstruktivismens principper. Perregaard finder det frugtbart hertil at føje fænomenologiens, perceptionsforskningens og gestalt- og udviklingspsykologiens indsigter.
Med udbygningen af sproglig socialisations teoretiske fundament, tilfører Perregaard et væsentligt nyt analytisk fokus på 1. og 2. persons-perspektivet for at komplettere det i hidtidig forskning fremherskende 3. persons-perspektiv og konkluderer, at alle tre perspektiver er væsentlige for studiet af sproglig socialisation.

Læs mere i Perregaards power point og tilhørende manuskript samt  bedømmelsesudvalgets indstilling.

Bedømmelsesudvalg: 

Professor Karin Aronsson, Stockholms Universitet: bedømmer og officiel opponent
Professor Hanne Ruus, KU: formand for bedømmelsesudvalget og officiel opponent
Professor Kjell Lars Berge, Universitetet i Oslo: bedømmer og opponent ex auditorio