10. oktober 2008

Stillingsopslag: adjunktur i Navneforskning

På Københavns Universitet, Nordisk Forskningsinstitut, Afdeling for Navneforskning, er en stilling som adjunkt ledig til besættelse den 1. januar 2009 eller snarest derefter.

Nordisk Forskningsinstitut består af Den Arnamagnæanske Samling, Afdeling for Dialektforskning og Afdeling for Navneforskning med i alt ca. 40 ansatte. Hertil kommer en række projekter, som er knyttet til instituttet. Yderligere oplysninger om instituttet, se www.nfi.ku.dk.

Afdeling for Navneforskning er dansk dokumentationscenter for sted- og personnavne i Danmark og for vikingetidens navne af dansk/nordisk oprindelse uden for Danmark. Afdelingens samlinger og bibliotek er offentligt tilgængelige.

Stillingsindhold

Adjunkturet er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling og forskningsbaseret undervisning med tilhørende eksamensforpligtelser inden for de emneområder, som afdelingen traditionelt varetager, det vil sige dansk og/eller nordisk sted- og personnavneforskning samt beslægtede fag som leksikografi og runologi.

Til adjunktens forpligtelser hører medvirken ved udgivelse af Danmarks Stednavne samt deltagelse i det konsultative arbejde rettet mod offentlige myndigheder. Hertil kommer arbejde med opgradering af samlingerne samt visse administrative og undervisningsmæssige opgaver. Af hensyn til disse arbejdsopgaver er der til stillingen knyttet tilstedeværelsesforpligtelse i et nærmere aftalt omfang.

Stillingen besættes for en periode af tre år. Under forudsætning af bevilling opslås en lektorstilling, som adjunkten kan søge i åben konkurrence efter de tre år. Der kræves deltagelse i fakultetets pædagogiske uddannelse for adjunkter. 

Kvalifikationskrav

Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau. Der henvises til cirkulære nr. 9427 af 13. juni 2007 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale www.ku.dk/regel/2/2050.html

Ansøgeren skal have kvalificeret sig forskningsmæssigt inden for nordisk sted- og personnavneforskning. Der vil desuden blive lagt vægt på kvalifikationer med relevans for elektronisk databehandling af navnemateriale.

Ved bedømmelsen af de forskningsmæssige kvalifikationer vil der blive lagt vægt på originalitet, faglig fornyelse og evne til metodisk og teoretisk refleksion. Ansøgeren må endvidere kunne dokumentere evne til at deltage i og organisere forskningssamarbejde og -formidling inden for instituttets traditionelle virksomhedsfelt og/eller aktuelle projekter.

Ansøgeren skal beherske dansk, norsk eller svensk.

Yderligere oplysninger kan fås hos institutleder Bente Holmberg, tlf. 35 32 85 65, holmberg@hum.ku.dk

Ansøgning

Ansøgningen, vedlagt curriculum vitae, skal indeholde dokumenterede oplysninger om videnskabelige, undervisningsmæssige, administrative og evt. andre kvalifikationer. Der skal vedlægges en fuldstændig og nummereret publikationsliste. Ansøgere skal angive, hvilke arbejder de ønsker at påberåbe sig - markeret med en * i publikationslisten. Ansøgere kan højst vælge seks (6) publikationer til bedømmelse; disse skal indsendes i tre (3) eksemplarer. Det øvrige ansøgningsmateriale skal indsendes i fire (4) eksemplarer, hvoraf et (1) skal være i løsark. Ved sagens afslutning vil alene originalmateriale blive returneret.

Ansættelsesprocedure

Efter ansøgningsfristens udløb nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme ansøgerne i forhold til den konkrete stilling. Ansøgerne orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv, inden stillingen besættes. Der henvises til bekendtgørelse nr. 284 af 25. april 2008 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter https://www.ku.dk/regel/2/2081.html

Yderligere oplysninger om proceduren kan fås hos personalemedarbejder Mette Christensen, telefon 35 32 80 87 eller E-mail: mec@hum.ku.dk

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og vedkommende faglige organisation. Til adjunkturet er knyttet et årligt pensionsgivende tillæg på p.t. kr. 47.513 p.a.

Alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningen stiles til rektor for Københavns Universitet og fremsendes med henvisning til journalnummer 211-0239/08-4550 til Det Humanistiske Fakultet, Njalsgade 80, 2300 København S, således at ansøgningen er fakultetet i hænde senest 3. november 2008, kl. 12.00. Ansøgninger og materiale modtaget efter ansøgningsfristens udløb vil ikke komme i betragtning. Ansøgninger på e-mail vil ikke blive accepteret.