29. juni 2007

DigDag får 1 mio. kroner til forprojekt

Hvilket sogn og hvilken kommune tilhørte Holme Olstrup i 1315, 1660, 1950, 1990 og i dag? Og hvor finder man kilderne til fx sogneråd og kommunalbestyrelserne fra disse år. Alle som studerer, forsker i eller arbejder med kilder der har tilknytning til Danmarks administrative inddeling, har bøvlet med sådanne spørgsmål – for Danmarks administrative inddeling ændres stort set hvert eneste år.

Nogle år sker der radikale ændringer som her i år hvor kommunalreformen reducerede antallet af kommuner fra 271 til 98. Andre år er der kun få og små korrektioner som fx når der oprettes nye kirker og dermed nye sogne, eller når kommunegrænsen flyttes nogle meter for at et nybygget hus ikke skal have en kommunegrænse gående gennem dagligstuen. Sådanne små og store ændringer i den administrative inddeling har været foretaget lige så længe der har eksisteret grænser. Og det betyder fx at hvis man skal finde alle kilder til ét område eller én gård gennem tiderne, må man først og fremmest have en oversigt over områdets administrative historie. Mange historiske kilder er på arkiverne nemlig opdelt efter fx sogne, herreder, kommuner, len og amter.

Ejerlavet Kolle i Henne sogn 1440 Ejerlavet Kolle i Nørre Nebel 1552

Formålet med projektet Digitalt Atlas over Danmarks historisk-administrative inddeling (DigDag) er bl.a. at kortlægge administrative ændringer over tid og visualisere dem. Hér ovenfor ses fx hvordan ejerlavet Kolle i senmiddelalderen bliver flyttet fra Henne sogn til Nørre Nebel sogn. (Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse).

Målet er at skabe et fælles historisk-administrativt og kortbaseret søgeredskab hvortil de store kulturarvsinstitutioner kan knytte deres administrativt ordnede samlinger. Kortatlasset skal kunne anvendes såvel internt på fx arkiverne og forskningsinstitutionerne som på nettet hvor almindelige brugere hurtigt skal kunne finde den administrative inddeling for et bestemt område i et givet år fra middelalderen og op til i dag. Atlasset vil også være anvendeligt i flere undervisningssituationer og i forskningen hvor historisk-statistiske data kan kortlægges gennem atlasset ved brug af særlige programmer der kan håndtere digitale kort, såkaldte Geografiske Informationssystemer (GIS).

Projektet har netop fået 1 million kroner til et forprojekt gennem Den nationale pulje for forskningsinfrastruktur. Der startes i første omgang med et område svarende til det tidligere Odense Amt, men det endelige mål er at gøre atlasset landsdækkende. Gruppen bag projektet er både tværfaglig og tværinstitutionel idet en række meget forskellige institutioner deltager: Statens Arkiver, Kort & Matrikelstyrelsen, Syddansk Universitet, Det Kongelige Bibliotek, Kulturarvsstyrelsen, Nationalmuseet og Københavns Universitet. Fra Det Humanistiske Fakultet deltager Nordisk Forskningsinstitut og SAXO-Instituttet, og fra Det Biovidenskabelige Fakultet, tidligere Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) deltager Center for Skov, Landskab og Planlægning.

Hermed er projektet et af de allerførste på KU til at udnytte synergieffekten af den nylige fusion mellem KU, KVL og DFU til udvikling af nye tværgående forskningssamarbejder med et betydeligt udviklings- og anvendelsespotentiale.