11. august 2009

Professorat i sociolingvistik

Ved Nordisk Forskningsinstitut er et professorat i sociolingvistik ledigt til besættelse pr 1. februar 2010 eller snarest derefter.

Nordisk Forskningsinstitut består af Den Arnamagnæanske Samling, Afdeling for Dialektforskning og Afdeling for Navneforskning med i alt ca. 40 ansatte. Knyttet til instituttet er Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier som er finansieret af Danmarks Grundforskningsfond. Yderligere oplysninger om centeret kan hentes på www.dgcss.hum.ku.dk.

På Afdeling for Dialektforskning er arbejdsområdet danske talesprog med særligt henblik på regional eller social variation. Afdelingen har som speciel opgave den forskning og de service-opgaver, der knytter sig til forvaltningen af de videnskabelige samlinger, dvs. indsamling, bearbejdning og formidling af materiale inden for forskningsfeltet, herunder redigering og udgivelse af Ømålsordbogen.

Stillingsindhold

Ansøgere skal være solidt lingvistisk funderet og have et godt kendskab til sociolingvistik i bred forstand (både klassisk kvantitativ sociolingvistik og mere etnografisk sociolingvistik samt sprogholdningsforskning).

Den der ansættes, skal kunne dokumentere omfattende, internationalt anerkendt forskning inden for sociolingvistik og skal derudover kunne varetage undervisning og vejledning på alle niveauer inden for fagområdet. Der lægges vægt på at produktionen dokumenterer originalitet, evne til faglig fornyelse samt metodisk og teoretisk refleksion. Endelig vil ansøgere der kan dokumentere evne til at organisere nordisk og internationalt forskningssamarbejde, blive foretrukket.

Som professor på Afdeling for Dialektforskning forventes man også at arbejde med instituttets nordiske samlinger hvoraf de fleste er danske. Hertil kommer visse administrative opgaver. Af hensyn til arbejdets art er der til stillingen knyttet tilstedeværelsesforpligtelse i et nærmere aftalt omfang.

Den der ansættes, forventes at kunne deltage i afdelingens og instituttets aktiviteter.

Ansøgere skal beherske dansk, norsk eller svensk.

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås hos institutleder Bente Holmberg, tlf. 35 32 85 65 eller e-mail: holmberg@hum.ku.dk.

Kvalifikationskrav

Kvalifikationskrav til professorater er beskrevet i cirkulære nr. 9427, afsnit 4.2. af 13. juni 2007 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale.

Ansøgning

Ansøgningen, vedlagt curriculum vitae, skal indeholde dokumenterede oplysninger om videnskabelige, undervisnings- og formidlingsmæssige samt administrative kvalifikationer.

Der skal vedlægges en fuldstændig og nummereret publikationsliste. Ansøgere skal angive hvilke arbejder de ønsker at påberåbe sig – markeret med en * i publikationslisten. Ansøgere kan højst vælge 7 publikationer til bedømmelse, hvoraf mindst 5 af de påberåbte værker skal være udgivet inden for de sidste 5 år fra ansøgningsfristens udløb. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten.

Værkerne skal indsendes i 3 eksemplarer. Ansøgningen og det øvrige ansøgningsmateriale skal indsendes i 4 eksemplarer, hvoraf 1 skal være i løsark.

Ved sagens afslutning vil alene originalmaterialet/bøger blive returneret.

På fakultetets hjemmeside findes en oversigt over hvilke oplysninger og hvilket materiale der skal indsendes sammen med ansøgningen samt en liste over de parametre, der vil indgå i bedømmelsen af det indleverede materiale.

Ansættelsesprocedure

Efter ansøgningsfristens udløb nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme ansøgerne i forhold til den konkrete stilling. Ansøgerne orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen som angår ansøgeren selv, inden stillingen besættes. Der henvises til bekendtgørelse nr. 284 af 25. april 2008 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

Yderligere oplysninger om proceduren kan fås hos personalemedarbejder Mette Christensen, telefon 35 32 80 87 eller e-mail: mec@hum.ku.dk.

Ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC om akademikere i staten. Stillingen er klassificeret i lønramme 37 med et årligt pensionsgivende tillæg på kr. 50.500. Afhængig af kvalifikationer er der herudover mulighed for forhandling af et individuelt tillæg.

Alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningen stiles til dekanen for Københavns Universitet og fremsendes med henvisning til journalnummer 211-0318/09-4550 til Det humanistiske Fakultet, Njalsgade 80, 2300 København S, således at ansøgningen er fakultetet i hænde senest den 15. oktober 2009 kl. 12.00. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb vil ikke komme i betragtning. Ansøgninger på e-mail vil ikke blive accepteret.