9. juli 2009

Samfinansieret postdoc-stipendium i Orddannelse i danske middelaldertekster

Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab indkalder ansøgninger til et postdoc-stipendium med ansættelse den 1. oktober 2009 eller snarest derefter inden for følgende fagområde:
 
Orddannelse i danske middelaldertekster
 
Projektet Orddannelse i danske middelaldertekster skal undersøge og beskrive hvordan ordforrådet i danske middelaldertekster (ca. 1100-1515) er sammensat. Projektet forventes at give svar på et eller flere af følgende problemfelter:

  • Hvilke orddannelsesmønstre er hyppigst i gammeldansk?
  • Kan der påvises kronologiske forskelle mellem sammensatte ord og afledninger?
  • Er der forskel på orddannelsesprincipperne i de forskellige tekstgenrer?
  • Hvilke kriterier kan man anlægge for med sikkerhed at kunne skelne mellem usammensatte og sammensatte ord i danske middelaldertekster?

Kvalifikationskrav

Ansøgere skal have bestået deres ph.d.-grad. I øvrigt henvises til cirkulære nr. 9427 af 13. juni 2007 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=6039

Ansøgning

Ansøgningen, vedlagt curriculum vitae, skal indeholde dokumenterede oplysninger om videnskabelige, undervisningsmæssige, administrative og evt. andre kvalifikationer.
 
En projektbeskrivelse på maks. 12.000 anslag (typisk 5 sider à 2.400 anslag) inkl. mellemrum, noter og henvisninger, ekskl. litteraturliste skal vedlægges ansøgningen. Projektbeskrivelsen skal indeholde en redegørelse for arbejdets formål (problemformulering, teoretisk grundlag og eventuelle hypoteser) samt videnskabeligt og samfundsmæssigt perspektiv, kort baggrund og status over foreliggende viden, forskningsplan, herunder de metoder, der skal anvendes, og en forventet tidsplan, metode- og materialeovervejelser i relation til gennemførlighed samt forskningens etiske aspekter, hvor det er relevant.
 
Der skal desuden vedlægges en fuldstændig og nummereret publikationsliste. Ansøgere skal angive, hvilke arbejder de ønsker at påberåbe sig - markeret med en * i publikationslisten. Ansøgere kan højst vælge 3 publikationer til bedømmelse, hvoraf mindst 2 af de påberåbte værker skal være udgivet inden for de sidste 5 år fra ansøgningsfristens udløb. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. Værkerne skal indsendes i 3 eksemplarer.
 
Ansøgningen og det øvrige ansøgningsmateriale skal indsendes i 4 eksemplarer, hvoraf et 1 skal være i løsark. Ved sagens afslutning vil alene originalmateriale/bøger blive returneret.

Ansættelsesprocedure

Efter ansøgningsfristens udløb nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme ansøgerne i forhold til den konkrete stilling. Ansøgerne orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv, inden stillingen besættes. Der henvises til bekendtgørelse nr. 284 af 25. april 2008 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter https://www.ku.dk/regel/2/2081.html
 
Yderligere oplysninger om proceduren kan fås hos personalemedarbejder Mette Christensen, telefon 35 32 80 87 eller E-mail: mec@hum.ku.dk
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og vedkommende faglige organisation. Til post doc-stillingen er knyttet et årligt pensionsgivende tillæg på p.t. kr. 47.513 p.a.
 
Alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund opfordres til at søge.
 
Ansøgningen stiles til dekanen og fremsendes med henvisning til journalnummer 211-0323/09-4550 til Det Humanistiske Fakultet, Njalsgade 80, 2300 København S, således at ansøgningen er fakultetet i hænde senest den 15. august 2009, kl. 12.00. Ansøgninger og bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb vil ikke komme i betragtning. Ansøgninger på e-mail vil ikke blive accepteret.

Københavns Universitet er Danmarks ældste universitet, grundlagt 1479. KU er med cirka 37.000 studerende og 7.500 medarbjedere det største universitet i Norden og det eneste nordiske universitet på verdens top-100. www.ku.dk

Frist: 15-08-2009
Arbejdsgiver: Det Humanistiske Fakultet