4. januar 2010

Lektorat i dansk talesprog

Ved Afdeling for Dialektforskning på Nordisk Forskningsinstitut er en stilling som lektor i dansk talesprog ledig til besættelse den 1. april 2010 eller snarest derefter.

Nordisk Forskningsinstitut består af Den Arnamagnæanske Samling, Afdeling for Dialektforskning og Afdeling for Navneforskning med i alt ca. 50 ansatte.

På Afdeling for Dialektforskning er arbejdsområdet danske talesprog med særligt henblik på regional eller social variation. Afdelingen har som speciel opgave den forskning og de service-opgaver, der knytter sig til forvaltningen af de videnskabelige samlinger, dvs. indsamling, bearbejdning og formidling af materiale inden for forskningsfeltet, herunder redigering og udgivelse af Ømålsordbogen.

Stillingsindhold

Ansøgere må have erfaringer med forskning i moderne talesprogsvariation. Afdelingen lægger vægt på at deltage i den alsidige metodeudvikling, der præger nyere international sociolingvistik, og ved bedømmelsen af de forskningsmæssige kvalifikationer vil der derfor blive lagt vægt på erfaring med brug af forskellige metodiske tilgange til studiet af den moderne talesprogsvariation og dens sociale betydninger.

Der lægges endvidere vægt på, at produktionen dokumenterer originalitet, evne til faglig fornyelse, samt metodisk og teoretisk refleksion. Endelig vil ansøgere, der kan dokumentere evne til at deltage i og organisere forskningssamarbejde, blive foretrukket.

Undervisningsmæssigt må den, der ansættes, kunne påtage sig at undervise inden for fagområdet dansk. Som lektor på Afdeling for Dialektforskning forventes man også at arbejde med instituttets samlinger, og hertil kommer visse administrative opgaver. Af hensyn til arbejdets art er der til stillingen knyttet tilstedeværelsesforpligtelse i et nærmere aftalt omfang.

Den, der ansættes, forventes at kunne deltage i afdelingens og instituttets aktiviteter.

Ansøgere skal beherske dansk, norsk eller svensk.

Yderligere oplysninger kan fås hos institutleder Bente Holmberg, tlf. 35 32 85 65 eller e-mail: holmberg@hum.ku.dk.

Kvalifikationskrav

Kvalifikationskrav til lektorater er beskrevet i cirkulære nr. 9427 af 13. juni 2007 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale.

Ansøgning

Ansøgningen, vedlagt curriculum vitae, skal indeholde dokumenterede oplysninger om videnskabelige, undervisnings- og formidlingsmæssige samt administrative kvalifikationer.

Der skal vedlægges en fuldstændig og nummereret publikationsliste. Ansøgere skal angive, hvilke arbejder de ønsker at påberåbe sig - markeret med en * i publikationslisten. Ansøgere kan højst vælge 5 publikationer til bedømmelse, hvoraf mindst 3 af de påberåbte værker skal være udgivet inden for de sidste 5 år fra ansøgningsfristens udløb. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten.

Værkerne skal indsendes i 3 eksemplarer. Ansøgningen og det øvrige ansøgningsmateriale skal indsendes i 4 eksemplarer, hvoraf 1 skal være i løsark.

Ved sagens afslutning vil alene originalmateriale blive returneret.

Ansøgninger på e-mail vil ikke blive accepteret, men e-mail adresse ønskes oplyst sammen med komplet navn og adresse på forsiden af ansøgningen af hensyn til den administrative proces på fakultetet.

På fakultetets hjemmeside findes en oversigt over, hvilke oplysninger og hvilket materiale der skal indsendes sammen med ansøgningen samt en liste over de parametre, der vil indgå i bedømmelsen af det indleverede materiale.

Ansættelsesprocedure

Efter ansøgningsfristens udløb nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme ansøgerne i forhold til den konkrete stilling. Ansøgerne orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv, inden stillingen besættes. Der henvises til bekendtgørelse nr. 284 af 25. april 2008 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

Yderligere oplysninger om proceduren kan fås hos personalemedarbejder Mette Christensen, tlf. 35 32 80 87 eller e-mail: mec@hum.ku.dk

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og vedkommende faglige organisation. Til lektoratet er knyttet et årligt pensionsgivende tillæg på p.t. kr. 78.472.

Alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningen stiles til dekanen og fremsendes med henvisning til journalnummer 211-0344/09-4550 til Det Humanistiske Fakultet, Njalsgade 80, 2300 København S, således at ansøgningen er fakultetet i hænde senest tirsdag, den 25. januar 2010, kl. 12.00.

Ansøgninger og bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb vil ikke komme i betragtning.

Københavns Universitet er Danmarks ældste universitet, grundlagt 1479. KU er med cirka 37.000 studerende og 7.500 medarbjedere det største universitet i Norden og det eneste nordiske universitet på verdens top-100.

Frist: 25-01-2010
Arbejdsgiver: Det Humanistiske Fakultet