Lektor Søren Wind Eskildsen

Søren Wind EskildsenI denne præsentation adresserer jeg forholdet mellem lokal, situeret praksis i social interaktion og sproglig udvikling på et andetsprog. Formålet er at forstå hvordan specifikke sproglige udtryk bruges til at udføre specifikke sociale handlinger in situ – og hvordan dette forhold mellem sproglige udtryk og udførelsen af sociale handlinger ændrer sig over tid. Det gør jeg ved at kombinere sprogbrugsbaseret lingvistik – usage-based linguistics (UBL) –  og samtaleanalyse (CA). Denne todelte metodologi gør at jeg er i stand til at undersøge udvikling over tid langs to sproglæringsdimensioner, nemlig udviklingen af sproglige ressourcer set gennem UBL’s konstruktionsbaserede teori (hvordan sproglige mønstre udvides og diversificeres imod et stadigt mere varieret og produktivt repertoire) og udviklingen af interaktionel kompetence (folks skiftende metoder, herunder lingvistisk-semiotiske, til at udføre social handling), set gennem CA (Pekarek Doehler & Pochon-Berger, 2015). Med kombinationen af UBL og CA bibringer jeg en mulighed for at anskue og undersøge disse aspekter af andetsprogslæringen i deres parallelle udvikling. Samtidig giver CA mulighed for at undersøge læring som socialt situeret fænomen, dvs. socialt synlige handlinger i interaktion.

Jeg gennemgår den empiriske evidens og viser eksempler på sproglæring i form af følgende til tider overlappende fænomener (Eskildsen, undervejs): 1) socialt situeret (og embodied) læring; 2) udvikling af interaktionel kompetence; 3) rutinisering af sproglige udtryk anvendt til at udføre specifikke sociale handlinger; 4) udvikling i hvordan rutiniserede sproglige udtryk kan overføres til andre kontekster og genbruges til nye formål; 5) opbrydning af de faste sproglige udtryk til mere generiske konstruktioner (fx udskiftninger af verbalet); og 6) udvidelse og manipulation af de sproglige udtryk (fx fra deklarativ til interrogativ).

Jeg argumenterer dermed for en opfattelse af sprog som et emergent repertoire af semiotiske ressourcer til at udføre sociale handlinger, og for at metoder til at udføre sociale handlinger er drivkraften bag sproglæring (Eskildsen & Kasper, undervejs).

Min empiri (L2 = dansk, engelsk, islandsk) kommer fra datasamlinger fra både klasserum og verden udenfor klasserummet.

Referencer

Eskildsen, S. W. (undervejs). From constructions to social action: The substance of English L2 learning from an interactional usage-based perspective.” In Ontologies of English, edited by C. Hall and R. Wicaksono. Cambridge: Cambridge University Press.

Eskildsen, S. W. & Kasper, G. (undervejs). Interactional usage-based L2 pragmatics: From form-meaning pairings to construction-action relations. In Handbook of Second Language Pragmatics, edited by N. taguchi. New York: Routledge.

Pekarek Doehler, S. and Pochon-Berger, E. (2015). The development of L2 interactional competence: evidence from turn-taking organization, sequence organization, repair organization and preference organization. In Usage-based Perspectives on Second Language Learning, edited by T. Cadierno and S.W. Eskildsen, 233-268. Berlin: Mouton De Gruyter.

Kontakt Søren Wind Eskildsen.