Faculty of Humanities, UCPH

NORDAND 14


I samarbejde med Aarhus Universitet, VIA University College, Københavns Professionshøjskole og Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, KU inviterer Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet til den fjortende konference om Nordens sprog som andetsprog NORDAND 14.

Konferencen finder sted 27.-29. maj 2019 på Københavns Universitet, København.

Konferencen dækker de nordiske sprog som andet- og fremmedsprog og flersprogethed i Norden i bred forstand. Bidrag kan fx tematisere sprogtilegnelse, sprogholdninger, sprogideologier, sprogpolitik, uddannelse, literacy, sprog i fag, arbejdsmarkedsrettet sproglæring, andethed og fremmedhed, politiske diskurser, translanguaging, teori i dialog med praksis mm.

De fire plenarforelæsninger holdes af:
 

Docent Line Møller Daugaard, VIA (Danmark)

Sproglig mangfoldighed og sproglig praksis i danske pædagogiske institutioner 

I denne forelæsning anlægger jeg et tværsnit på det danske uddannelsessystem i lyset af den sproglige mangfoldighed, der er en del af hverdagen i mange pædagogiske institutioner i dag. Gennem analytiske nedslag i den sproglige hverdagspraksis i forskellige pædagogiske institutioner – i vuggestuer og børnehaver, gennem grundskolen og på vej ind i ungdomsuddannelserne – sætter jeg fokus på, hvordan den sproglige mangfoldighed udfolder sig og håndteres i hverdagen i institutionerne, og jeg diskuterer denne sproglige hverdagspraksis i lyset af aktuelle uddannelsespolitiske initiativer. 

Kontakt Line Møller Daugaard.

Lektor Søren Wind Eskildsen, Syddansk Universitet (Danmark)

I denne præsentation adresserer jeg forholdet mellem lokal, situeret praksis i social interaktion og sproglig udvikling på et andetsprog. Formålet er at forstå hvordan specifikke sproglige udtryk bruges til at udføre specifikke sociale handlinger in situ – og hvordan dette forhold mellem sproglige udtryk og udførelsen af sociale handlinger ændrer sig over tid. Det gør jeg ved at kombinere sprogbrugsbaseret lingvistik – usage-based linguistics (UBL) –  og samtaleanalyse (CA). Denne todelte metodologi gør at jeg er i stand til at undersøge udvikling over tid langs to sproglæringsdimensioner, nemlig udviklingen af sproglige ressourcer set gennem UBL’s konstruktionsbaserede teori (hvordan sproglige mønstre udvides og diversificeres imod et stadigt mere varieret og produktivt repertoire) og udviklingen af interaktionel kompetence (folks skiftende metoder, herunder lingvistisk-semiotiske, til at udføre social handling), set gennem CA (Pekarek Doehler & Pochon-Berger, 2015). Med kombinationen af UBL og CA bibringer jeg en mulighed for at anskue og undersøge disse aspekter af andetsprogslæringen i deres parallelle udvikling. Samtidig giver CA mulighed for at undersøge læring som socialt situeret fænomen, dvs. socialt synlige handlinger i interaktion.

Jeg gennemgår den empiriske evidens og viser eksempler på sproglæring i form af følgende til tider overlappende fænomener (Eskildsen, undervejs): 1) socialt situeret (og embodied) læring; 2) udvikling af interaktionel kompetence; 3) rutinisering af sproglige udtryk anvendt til at udføre specifikke sociale handlinger; 4) udvikling i hvordan rutiniserede sproglige udtryk kan overføres til andre kontekster og genbruges til nye formål; 5) opbrydning af de faste sproglige udtryk til mere generiske konstruktioner (fx udskiftninger af verbalet); og 6) udvidelse og manipulation af de sproglige udtryk (fx fra deklarativ til interrogativ).

Jeg argumenterer dermed for en opfattelse af sprog som et emergent repertoire af semiotiske ressourcer til at udføre sociale handlinger, og for at metoder til at udføre sociale handlinger er drivkraften bag sproglæring (Eskildsen & Kasper, undervejs).

Min empiri (L2 = dansk, engelsk, islandsk) kommer fra datasamlinger fra både klasserum og verden udenfor klasserummet.

Referencer

Eskildsen, S. W. (undervejs). From constructions to social action: The substance of English L2 learning from an interactional usage-based perspective.” In Ontologies of English, edited by C. Hall and R. Wicaksono. Cambridge: Cambridge University Press.

Eskildsen, S. W. & Kasper, G. (undervejs). Interactional usage-based L2 pragmatics: From form-meaning pairings to construction-action relations. In Handbook of Second Language Pragmatics, edited by N. taguchi. New York: Routledge.

Pekarek Doehler, S. and Pochon-Berger, E. (2015). The development of L2 interactional competence: evidence from turn-taking organization, sequence organization, repair organization and preference organization. In Usage-based Perspectives on Second Language Learning, edited by T. Cadierno and S.W. Eskildsen, 233-268. Berlin: Mouton De Gruyter.

Kontakt Søren Wind Eskildsen.

Professor Ingrid Piller, Macquarie University (Australien)

The Politics of Migrant Language Learning

Foregår via Scype

High levels of international migration are a major global characteristic of our time and many migrant-receiving countries struggle to ensure social cohesion and to balance the rights and responsibilities of old-timers and newcomers alike. As increasing diversity – or the perception of increasing diversity – has become enmeshed with security threats and rapid socio-economic transformation, many liberal democracies are struggling to prevent their societies from fraying. In these contexts, migrant integration has become highly politicized, and language learning and home language use have emerged as terrains of political debate. In these debates, language often serves as a proxy for ethnicity, race or religion, and is called upon by political actors who wish to take anti-immigrant but (seemingly) non-racist positions. In this lecture, I explore these processes of the politicization of language in migration contexts and examine their consequences.

Kontakt Ingrid Piller.

Professor Tommaso Milani, Göteborg Universitet (Sverige)

Att queera flerspråkighetsforskning 

Hyltenstam, Axelsson och Lindberg poängterar att "området flerspråkighet har under de senaste 40 åren utvecklats till ett omfattande forskningsfält" (2012: 7). Ett flertal studier har belyst psykolingvistiska, språkstrukturella, pedagogiska och sociolingvistiska faktorer i samspelet mellan olika språk på individs- och samhällsnivå. Sociolingvistiska undersökningar har fokuserat särskilt på förhållandet mellan språk och ålder, etnicitet och social klass (jmf forskning om ungdomsspråk). Sexualitet, och dess intersektionalitet med andra sociala kategorier, har istället varit på kanten av den vetenskapliga produktionen om flerspråkighet. Mot denna bakgrund är syftet med denna föreläsning att motverka denna marginalisering genom att "queera" flerspråkighetsfältet. Ett sådant queer perspektiv ges genom en analys av en dokumentär - Oriented - som skildrar livet av tre homosexuella palestinier i Israel. Dessa män "har israeliskt pass, röstar i israeliska val, pratar hebreiska, men de kan och vill inte kalla sig själva för israeler eftersom de är palestinier" (McDonald 2015). Med hjälp av Foucaults begrepp "heterotopi" samt Bucholtz och Halls "taktiker av intersubjektivitet", hävdar jag att Israel är en "homotopi" som skapar komplexa tillhörighetsmönster som uttrycks bland annat genom kodväxling hebreiska-arabiska. Föreläsningen avslutas med några kommentarer om hur ett sådant queer perspektiv kan bidra till nordisk forskning om flerspråkighet/nordiska språk som andraspråk

Kontakt Tommaso Milani.

Konferencen byder også på sessionsoplæg, posterpræsentationer og kollokvier.

Reservér allerede nu datoerne for konferencen, og del gerne invitationen i jeres netværk!

Tilmelding

Tilmeld dig konferencen her.

Konferencegebyr

Før 15. februar 2019
1400 kr. (1000 kr. for studerende)

Efter 15. februar 2019
1600 kr. (1000 kr. for studerende)

Festmiddag 600 kr.

Konferencelokation

Konferencen finder sted på Søndre Campus på Københavns Universitet i bygning 22 og 23. Søndre Campus ligger 2,5 km. fra centrum.

Sådan kommer du til Søndre Campus


Med bus: 
Bus nummer 12  fra Vesterport Station eller Rådhuspladsen eller bus nummer 33 fra Rådhuspladsen.

Med metro: Tag metroen til Islands Brygge Station, ca. 5 minutters gåtur fra campus-området.

Tag metroen til og fra lufthavnen.

Se metrokort.

Hoteller


Eksempler på hoteller og vandrehjem i nærheden af universitetet eller offentlig transport:

Ibsens Hotel og Hotel Kong Arthur ligger begge i gåafstand fra Nørreport station, hvor der er metro direkte til både lufthavn og Søndre Campus, hvor konferencen afholdes.

Axel Guldsmeden ligger i nærheden af Hovedbanegården.

Danhostel Copenhagen City er et stort vandrehjem tæt på både Hovedbanegården og Søndre Campus.

Ellers anbefaler vi Tripadvisor til at søge efter hoteller eller vandrehjem.

Indsendelse af abstracts - lukket

Bedømmelse af abstracts

Alle abstracts bedømmes af to fagfæller. Udvælgelse af abstracts sker på baggrund af en vurdering af:

  • forskningens kvalitet og originalitet
  • relevans for konferences tema
  • abstractets sammenhæng og tydelighed i forhold til forskningsinteresse, teoretisk og metodisk grundlag, datamateriale og fund eller resultater.

Tidsfrister

Deadline for indsendelse af abstract:             7. januar 2019
Besked om accept eller afslag:                         1. februar 2019
Program foreligger ultimo april 2019.

Offentliggørelse

Alle accepterede abstracts offentliggøres på konferencens hjemmeside.

Arrangørgruppen

Anna-Vera Meidell Sigsgaard, Anne Holmen, Bergþóra Kristjánsdóttir, Elina Maslo, Helene Thise, Juni Søderberg Arnfast, Karen-Margrete Frederiksen, Line Møller Daugaard, Marta Kirilova, Martha Sif Karrebæk, Martin Carlshollt Unger, Mette Ginman, Nina Møller Andersen.

Konference-mail: nordand14@hum.ku.dk.