Professortiltrædelser - tre forelæsninger

Pia Quist: Sprog og identitet: Fra praksisfællesskab til livsforløb

Pia Quist er cand.mag. i dansk og samfundsfag fra Københavns Universitet. I 1998-2000 var hun ansat som videnskabelig assistent på Institut for Dansk Dialektforskning, hvor hun gennemførte den første undersøgelse af multietnolekt i Danmark. Fra 2000-2002 var hun ansat som lektor på Universitetet i Osaka, Japan. Hun tog sin ph.d.-grad i 2006 med en afhandling om sproglige praksisser blandt gymnasieunge på Nørrebro.

Pia Quist har siden været tilknyttet Nordisk Forskningsinstitut og Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, hvor hun forsker i sociolingvistik og dialekter med særlig fokus på emnerne sprog og sted, sprog og mobilitet. Hun modtog i 2018 et Carlsberg Semper Ardens-legat og har ledet to FKK-finansierede projekter, hhv. Sprog-og-Sted-projektet LaPUR (2014-2018) og det igangværende projekt Speakning Up om sprog som faktor for social mobilitet. Hun er engageret i flere tværfaglige samarbejder, blandt andet med Københavns Museum i VELUX-projektet Lyden af Hovedstaden. Hun sidder i flere råd og nævn, herunder KU’s bestyrelse og Danmarks Frie Forskningsfonds faglige panel for kultur og kommunikation.

Dorthe Duncker: Perspektiv på sprogforskningen – sprogforskerens perspektiv

Dorthe Duncker er cand.mag. i dansk og datalingvistik fra Københavns Universitet. Hendes forskningsinteresser centrerer sig om dynamikken i konventions- og normdannelsesprocesser fra renæssancen til i dag og om grundlaget for sproglig kommunikation. Hun har arbejdet med digital tekstvidenskab (digital humaniora) siden ph.d.-afhandlingen (2000) om skriftsproglig selvorganisering blandt skriverne i de ældste danske visehåndskrifter, før bogtryknormen lå fast.

I disputatsen (2019), The Reflexivity of Language and Linguistic Inquiry (Routledge), undersøger hun sproglig refleksivitet som forudsætning for såvel hverdagskommunikationen som for sprogforskningen selv. Grunden til dette arbejde blev lagt i FKK-kollektivprojektet Kreativitet og dynamik i sproglig konventionsdannelse (2010-2013). Dorthe Duncker bestrider faglige tillidshverv både nationalt og internationalt og er bl.a. redaktør af det tværvidenskabelige tidsskrift Language & Communication (Elsevier), medlem af Den Arnamagnæanske Kommission og personligt medlem af (tidl. formand for) Dansk Sprognævn. Desuden er hun fællestillidsrepræsentant for det videnskabelige personale på Det Humanistiske Fakultet.

Tanya Karoli Christensen: Sprogsystem og sprog(mis)brug: Hverdagssprogets skjulte side

Tanya Karoli Christensen er cand.mag. i dansk og filosofi fra Roskilde Universitet, hvor hun også skrev sin ph.d. om Hyperparadigmer (2007) under vejledning af Lars Heltoft. Den funktionelle grammatik danner basis for al hendes senere forskning i dansk sprog og sprogbrug, både i grammatikaliseringen af de subjektive partikler gid og mon, af den semantiske og syntaktiske variation i dansk talesprog, og senest af de grammatiske og pragmatiske særtræk ved trusler.

Den kombinerede interesse for sprogsystem og variationsmønstre har været afgørende for hendes arbejde med retslingvistiske analyser af sprogligt bevismateriale. Christensen er således blandt de få lingvister herhjemme, der jævnligt bistår retssystemet med sproglige analyser i straffe- og civilsager. I perioden 2018-2021 har hun ledet det Carlsbergfond-finansierede projekt ”Truslers sprog og genre”, der bl.a. har opbygget et korpus af autentiske, dansksprogede trusselsbeskeder. Fremadrettet fokuserer hendes forskning især på undersøgelser af skriftsproget i hverdagsgenrer som dagbøger, postkort og opslag på sociale medier. Som vist den eneste har hun siddet i redaktionen for tidsskriftet NyS – Nydanske Sprogstudier, fra hun skrev ph.d., til hun blev professor.