Terapeutisk interaktion eller interaktionel terapi?

Sune Vork Steffensen er professor i sprog, interaktion og kognition ved Institut for Sprog og Kommunikation, SDU. Stine Steen Høgenhaug er aut. cand. psyk. Specialist i psykoterapi med voksne og ph.d.-studerende ved Aalborg Universitetshospital, Klinisk Institut, AAU.

Sune Bork Steffensen og Stine Steen Høgenhaug vil præsentere nogle af resultaterne fra forskningsprojektet The Ecology of Psychotherapy: Integrating Cognition, Language and Emotion (EPICLE). EPICLE-projektet er et tværvidenskabeligt projekt med deltagelse af interaktionsforskere, kognitionsforskere og kliniske psykologer. Ved at studere et stort korpus på ca. 650 psykoterapeutiske sessioner – dokumenteret gennem video-optagelser og fysiologiske målinger – stiller EPICLE-projektet spørgsmålet: Hvad er sproglige og interaktionelle fænomeners terapeutiske effekt?

På den ene side knytter projektet an til det psykologiske begreb ’common factors’, der betragter den terapeutiske effekt som et resultat af det terapeutiske møde mellem patient og psykolog, frem for som et resultat af specifikke mentale-interventionelle modeller, sådan som de forklares og forstås af forskellige psykologiske skoler. På den anden side udspringer EPICLE-projektet af nyere udviklinger inden for sprog- og kognitionsvidenskaben, hvor den teoretiske skelnen mellem psykologiske og sociologiske processer erstattes af et distribueret syn på kognition som en proces, der udspiller sig i et samspil mellem kropslig adfærd, den biofysiske omverden og sociokulturelle betingelser.

I foredraget kommer vi både ind på de psykologiske og humanvidenskabelige implikationer: på den ene side en mere nuanceret forståelse af mentalisering, på den anden side en forståelse for sproglige og interaktionelle processer økologiske implikationer.

Alle er velkomne!