Indsatsplaner og grundvandsbeskyttelse

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Indsatsplaner angives i vandplanerne som et virkemiddel til gennemførelse af grund- og drikkevandsbeskyttelsen i Danmark. Artiklen analyserer indsatsplanernes rolle i lyset af bestemmelserne i vandrammedirektivet og samler op på nogle af de væsentlige retlige spørgsmål i forbindelse med
udarbejdelse og realisering af indsatsplaner. Endvidere diskuteres indsatsplanernes rolle i forhold til miljøgodkendelse af husdyrbrug. Det konkluderes, at der hverken i det ene eller det andet regelsæt er taget grundigt stilling til brugen af indsatsplaner, og at den nuværende regulering ikke er hensigtsmæssig. Indsatsplaner er primært egnet til at håndtere særlige, lokale drikkevandsinteresser og ikke at beskytte grundvandet som helhed. Der argumenteres afslutningsvist for, at fokus bør rettes mod en ny generel regulering af al gødningsanvendelse, hvor der med afsæt i vandplanerne og de tilknyttede områdeudpegninger tages hensyn til de enkelte områders sårbarhed i forhold til grundvandet.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Landbrugsret
Volume2012
Pages (from-to)88-101
Number of pages14
ISSN1399-252X
Publication statusPublished - 2012

ID: 38325679