Traditionelle ømåls- og østdanske dialekter

Danske dialekters hovedinddeling (beskåret)

En generøs bevilling fra Ulla og Børge Andersens fond for sprogvidenskabelig forskning har gjort det muligt at afholde workshoppen Traditionelle ømåls- og østdanske dialekter.

Workshoppen finder sted 17.-18. juni 2021 i lokale 27.0.17 på Søndre Campus, Københavns Universitet, København.

Idéen til og behovet for workshoppen udspringer af et igangværende forskningsprojekt under det VELUX-finansierede projekt Lyden af Hovedstaden om en sprog- og kulturhistorisk beskrivelse af de københavnske omegnsdialekter. Konkret skal dette projekt kortlægge de københavnske omegnsdialekters særpræg samt deres sprog- og kulturhistorie via en diakron og synkron analyse af hhv. amager- og skovshoveddialekten, herunder rekonstruktion af tidligere ubelagte stadier af disse dialekter via systematisk sammenligning med de omkringliggende dialekter.

Da de nævnte to dialekter i sig selv er forholdsvis sparsomt belagt og beskrevet, og da de synes at være blevet påvirket i varierende grad af nabodialekter østpå (f.eks. bornholmsk og sydsvensk/skånsk), vil det være formålstjenligt for projektet og for det dialektologiske forskningsfelt overhovedet at få igangsat nye og styrket eksisterende dialoger mellem forskere, der beskæftiger sig med disse dialekter samt tilgrænsende dialekter både østpå (bornholmsk og sydsvensk/skånsk) og ”vestpå” (øvrigt sjællandsk ømål).

Alle interesserede dialektologer, sociolingvister, sproghistorikere og øvrige sprogforskere opfordres derfor til senest mandag den 1. marts 2021 at indsende et eller flere abstracts til workshoppen, der også kommer til at indeholde fire rundbordsdiskussioner om spændende emner. Læs mere under Call for papers herunder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangør

Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen
Center for Dialektforskning
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Københavns Universitet
Emil Holms Kanal 2 (lokale 23.3.23)
2300 København S
Tlf. 35 32 93 33
bssh@hum.ku.dk

Kontakt

bssh@hum.ku.dk