19. december 2018

NorS-forskere modtager fem nye bevillinger

DFF's tematiske midler 2018

Lektor Mads Poulsen

Lektor Mads Poulsen modtager 5.647.696 (inkl. 44 % i overhead) til projektet The making of stronger readers: the role of syntactic proficiency in understanding texts. 

Lektor Martha Sif Karrebæk 

Lektor Martha Sif Karrebæk modtager 5.345.105 kr. (inkl. 44 % i overhead) til projektet Interpreting in institutional interaction: Sociolinguistic challenges in Denmark as a globalized society.

Professor Carsten Elbro 

Professor Carsten Elbro er medansøger i projekt Enrichment of Poor Readers(bevillingsmodtager: Nicolai Kristensen ved VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Department of Quantitative Methods).

Den mest grundlæggende kompetence for at begå sig i livet er nok at kunne læse. For ganske mange er det forbundet med store problemer, at opnå denne evne, og dårlige læsekundskaber har store konsekvenser for den enkeltes liv og for samfundet.

Projektet ønsker her at opnå øget viden om hvordan vi bedst hjælper læsesvage elever med at blive dygtigere. I den forbindelse ser vi på en række af de mest centrale forhold for elevernes læring. I et delprojekt ser vi fx på betydningen af gode lærere og ressourcestærke forældre ift. elever med læsevanskeligheder. Hypotesen er, at samspillet mellem disse faktorer kan forstærke hhv. reducere eventuelle læsevanskeligheder. Vi ser også på hvordan indholdet af læsevejlederuddannelsen påvirker elevernes indlæring. Og vi ser på betydningen af undervisningsmaterialer til læseundervisning. Nogle typer materialer fokuserer meget på bogstav-lyd forbindelser, og denne type materiale er formentlig at foretrække for elever med læsevanskeligheder. Vi tester dette vha. af data, der dækker både det korte sigt (få år frem), men også hvorvidt de første tre skoleårs læsesystemer har effekt for elevernes præstationer i 9. klasse og frem til de fylder ca. 30 år.

Projektet bygger på nye registerdata, som giver meget gode muligheder for at koble lærere med elever (på tværs af fag) og følge den enkelte elev og lærer over tid. Derudover indsamler vi yderligere data; dels om indholdet af læsevejlederuddannelsen og dels om kommunernes indsats overfor læsesvage elever

NorS modtager kr. 742.288 inklusiv overhead fra projektet.

DFF International Postdoc

Postdoc Kristine Køhler Mortensen: Sexual integration: Sexuality in contemporary global migration

Kristine Køhler Mortensen har modtaget en 2-årig bevilling fra FKK på. 1.532.000 kr., som administreres af rådet. Projektet har til sigte at undersøge, hvordan forestillinger om seksualitet er blevet en udtalt del af modtagelsen af flygtninge og asylansøgere i Danmark.

I foråret 2016 blev det fra politisk side besluttet at indføre obligatorisk undervisning i dansk ’seksualmoral’ på danske asylcentre. Hvor integration typisk har kredset om tilpasning til institutioner (uddannelse, arbejdsmarked), inddrager dette nye tiltag intimsfæren på en ny måde ved eksplicit at fremføre en forståelse af seksualitet som noget, der kan integreres.

Projektet vil bygge på etnografisk feltarbejde udført på et udvalgt dansk asylcenter med fokus på undervisningsforløb i dansk seksualmoral og arbejde igennem detaljerede sproglige analyser af undervisningssituationer, undervisningsmateriale samt interviews med undervisere og deltagere. For at forstå det ideologiske og politiske grundlag for undervisningen i dansk seksualmoral vil projektet desuden analysere tekster fra massemedierne og politiske dokumenter.

Teoretisk vil projektet bidrage til en udvidet forståelse af, hvordan og på hvilke måder sprog bruges til at binde forståelser af seksualitet, kultur og nationalitet sammen – områder og sammenhænge, der er underbelyst i migrations- og sprogtilegnelsesstudier. I et anvendt perspektiv vil projektet hjælpe til videre empirisk funderet udvikling af konkret undervisningsmateriale i seksualitet, kultur og integration og øge indsigten i, hvilket konkrete behov, der eksisterer. 

Værtsinstitution: Gøteborgs universitet/Københavns Universitet I perioden 1/1 2019 - 31/6 2020 Gøteborgs universitet, Institutionen för svenska språket I perioden 1/7 2020 - 31/12 2020 Københavns Universitet, NorS.

UFM, International Network Programme (netværksbevilling)

Lektor Constanza NavarrettaMultimodal Child Language Acquisition 

Netværket Multimodal Child Language Acquisition har til formål at etablere et forskningssamarbejde mellem Center for Sprogteknologi, Childhood Bilingualism Research Centre på Chinese University of Hong Kong og Linguistic Department på University of Hong Kong. Forskningssamarbejdet omhandler blandt andet sprogindlæring hos bilingvale og trilingvale børn (engelsk-kinesisk/kinesisk-dansk/dansk-engelsk/dansk-engelsk-kinesisk) med fokus på eksempelvis gestikkens og ansigtsindtryks rolle i indlæring og sprogenes indbyrdes indflydelse.

Netværket modtager 258.982 kr. inkl. 44 % i overhead