Vision og strategi

Vision

Ved fusionen af NFI og INSS 1/9-2017 er det fusionerede instituts vision nyformuleret med udgangspunkt i visionen for NFI:

Det er instituttets vision at udforske fagligheder som nordisk kulturarv, sprogvidenskab og sprogteknologi ganske bredt, dels set i et historisk perspektiv i forhold til hvorfra og hvordan vores sprog, litteratur og navne har udviklet sig, dels i et samtidsperspektiv i forhold til hvordan talt og skrevet sprog i dag kan beskrives og processeres under forhold som urbanisering, globalisering og nye, digitale kommunikationsformer.

Vi udforsker nye tilgange til sprog og tekstlig kulturarv inden for de brede rammer af digital humaniora og data science. Vi udvikler stærke faglige profiler som er internationalt anerkendte, og som kan tiltrække kollektive forskningsprojekter og forskningsgrupper, nationale som internationale.

Vi tilstræber en inter-institutionel, international og tværfaglig tilgang. Vi arbejder for et tæt samarbejde med relevante institutioner i Danmark og Norden der forvalter litterær og sproglig kulturarv eller arbejder med humanistisk forskningsinfrastruktur, og vi indgår i tæt dialog og samarbejde med forskningsinstitutioner og virksomheder i ind- og udland der arbejder med sprogvidenskab og -teknologi samt kulturarv.

Vi vil være internationalt i topklasse inden for vores fagligheder og tiltrække de dygtigste internationale forskere i form af gæsteprofessorer, postdocer og ph.d-studerende; bl.a. gennem EU-programmer som Marie Curie og ERC. Instituttets medarbejdere indgår i udstrakt grad i EU-forsknings- og infrastrukturprojekter hvorigennem vi vedligeholder en meget stor international kontaktflade.

Vi ønsker at tilbyde uddannelser/uddannelsesspor – gerne internationale – af høj kvalitet, og vi vil arbejde for et aktivt og socialt studiemiljø hvor de studerende indgår i et tæt og dynamisk samarbejde med instituttets forskere og opnår stærke og relevante kompetencer som er efterspurgte i samfundet.

Strategi 2012-2017

Ved fusionen af NFI og INSS 1/9-2017 blev det vedtaget at lade INSS’ Strategi 2012-2017 være gældende for fusionerede institut, mens KUs arbejde med Strategi 2023 pågår.

På baggrund af de tre indsatsområder i KU's Strategi 2016 og de 12 tværgående temaer i Det Humanistiske Fakultets strategi 2016 har instituttet udarbejdet særlige målsætninger for instituttets virke fra 2012 til 2017. Strategi 2017 har følgende fokuspunkter, hvor instituttet bidrager til strategiens opfyldelse:

Bedre uddannelser  

 • Ph.d.-området: videreførelse af handlingsplan for ph.d.-området 2010; NorS-bidrag til HUMs didaktiske kurser for ph.d.-stipendiater
 • Større syntese mellem forskning og uddannelse: NorS' forskningscentre og grupper forpligtes på undervisningstilbud; tilknytning af studerende til forskningsprojekter gennem ECTS-givende forskningspraktik og assistentansættelse 
 • Efter/videreuddannelse: udvidelse af udbuddet af NorS' fag via Åbent Universitet
 • Indsatser for øget studieeffektivitet: understøttende studiemiljø med studiepladser, læsegruppefacilitering og faglige arrangementer; studievejledningstiltag; forenklede studieordninger; videreførelse af projekter under Den gode uddannelse: BAsalt, Integration af informationssøgningskompetencer, Stærk læring som mindsker frafald, Spilbaseret undervisning i projektledelse
 • Universitetspædagogisk satsning: NorS-bidrag til etablering af HUMs center for universitetspædagogik
 • IT i undervisningen: fortsat samarbejde med ITMEDIA om bl.a. streaming; it-understøttelse af undervisning og eksamination; it-certificering af NorS' BA-studieordninger
 • Sprogsatsning: NorS-deltagelse i Center for Internationalisering og Parallelsproglighed; fortsættelse af samarbejdet med Studieskolen om udbud af danskkurser for udenlandske studerende; NorS-deltagelse i satsningsområdet "sprogstrategisk satsning"

Styrkelse af samarbejdet med omverdenen både internationalt og nationalt

 • Nationale og internationale forsknings- og uddannelsessamarbejder: videreførelse af  eksisterende institutionssamarbejder; etablering af nye gennem understøttelse af initiativer til fællesansøgninger om større fondsbevillinger, som kan internationalisere det pågældende forskningsmiljø; etablering af forskningsstøttefunktion
 • Styrkelse af samarbejdsrelationer mellem NorS og kulturinstitutioner, organisationer inden for lingvistik og audiologopædi samt øvrigt erhvervsliv: videreførelse af det samarbejde med eksterne aktører og andre institutter/fakulteter, som har affødt erhvervsrettede tilvalgsuddannelser på NorS, som i kraft af de medvirkende parter giver studerende et netværk i erhvervslivet og en praksisrettet uddannelse samt giver uddannelsens tilknyttede forskning en praksisdimension

Styrkelse af det interne samarbejde og den fælles identitet  

 • Styrkelse af tværhumanistiske og tværfakultære samarbejder inden for forskning og uddannelser: videførelse af NorS-deltagelse i tværfakultære centersamarbejder
 • Udvikling af samarbejdet på HUM, organisation og administration: udvikling af modeller for samarbejdet på HUM; udvikling af budgetmodeller; udnyttelse af HUMs ledelsesinformation til relevante NorS-foras arbejde med optimering af studieøkonomien; viderførelse af NorS' strategiplan for arbejdspladsen; tilbud til yngre forskere på NorS om forskningslederuddannelse; realisering af VIP-bemandingsplan; udvikling af effektivitet og service i en styrket NorS- administration