18. januar 2018

Danske Talesprog bind 17 er udkommet

Årets nummer indledes med to sproghistoriske artikler og to artikler om sprogbrug i dagens Danmark: Karen Margrethe Pedersen fremlægger en undersøgelse af variationen mellem refleksivt sig/dem fra middelalder til vor tid. Inge Lise Pedersen argumenterer for at Martin Luther gennem sit krav til præsterne om en bogstavret læseudtale indirekte også kom til at præge udviklingen mod et dansk standardsprog. Ida Hjorth redegør for en undersøgelse af variation mellem [i] og [e] (i fx midt og sidde), hvor hun dels har undersøgt hvilke forestillinger om geografisk tilhørsforhold der knytter sig til [i]-varianten, dels hvor udbredt denne variant er blandt unge og ældre i København og Næstved. Anne Larsen & Marie Maegaard beskriver hvordan forældrene i syv dansk/engelsk-sprogede familier argumenterer for deres sprogvalg og herigennem fremstiller værdi og status af henholdsvis dansk og engelsk i Danmark.  Derefter præsenterer Karoline Kühl, Jan Heegård Petersen, Gert Foget Hansen & Frans Gregersen et stort, nyt talesprogskorpus med dansk talt af danske udvandrere i USA, Canada og Argentina og redegør for de metodiske valg der er truffet ved etableringen af korpusset.  Dansk Talesprog 2017 afsluttes med Tore Kristiansens artikel om hvordan køn spiller ind i det store kvantitative sprogholdningsmateriale der blev indsamlet ved Sprogforandringscentret, Københavns Universitet. Danske Talesprog 2017 er redigeret af Asgerd Gudiksen og Tore Kristiansen.

Læs resumeer af artiklerne i bind 17 under Trykte Serier hvor der også er resumeer af artikler i de tidligere udgivne bind.

Danske Talesprog udgives af Center for Dialektforskning ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS). Artiklerne falder inden for centrets forskningsområde: talesprog, og indeholder fx sproglige analyser af de traditionelle dialekter, sociolingvistiske studier af interaktion i samtaler, af socialt betinget variation eller af sprogholdninger. Tidsskriftet beskæftiger sig først og fremmest med danske talesprog, herunder dansk i samspil med andre sprog, men bringer også artikler der behandler andre talesprog hvis dansk inddrages. Tidsskriftets artikler er skrevet på dansk, norsk eller svensk.

Abonnement på tidsskriftet kan tegnes hos Museum Tusculanums Forlag. Dantes Plads 1, 1556 København V. Tlf. 32 34 14 14, info@mtp.dk, www.mtp.dk, hvor også enkeltnumre kan købes.