Ph.d.-afhandlinger

Jens Kramshøj Flinker

Nordiske økofiktioner og økonarrativ forestillingsevne: romanen i den antropocæne tidsalder

2022
Sidsel Boldsen

Computational modelling of language change: Applying character models to date estimation and sound change detection using diachronic text corpora

2022
Marie Bojsen-Møller

The illicit genre of threatening communications: A combined Rhetorical Genre Studies and Forensic Linguistic analysis of Danish threatening communications

2021
Kristiane Hauer 

Læsning og fordybelse: En teoretisk og empirisk undersøgelse af fordybet skønlitterær læsning med særligt fokus på unge læseres romanlæsning i faget dansk

2020
Thomas Toft

White-collar workers’ social behaviour in Danish organizations: Five studies on unscheduled interaction in open desk clusters and common areas

2020
Katherine Kappa

Emergence in a transient social configuration: A linguistic ethnographic study of how strangers establish practices for working together within international development

2019
Anna Sofie Hartling

Argentinadansk svanesang?

2019
Stine Fuglsang Engmose

(It)-støttet børnestavning: Studier af børnestavnings rolle i den tidlige skriftsproglige udvikling

2019

Marie Herget Christensen

Kløvninger - hvad er det det er?: Danske sætningskløvningers struktur, funktion og brug

2019

Camilla Falk Rønne Nissen

Blind spots of internationalization

2019

Hanne Sæderup Pedersen

Talking about depression: A corpus investigation of discourse presentation in interviews with general practitioners and psychiatrists

2019

Lars-Jakob Harding Kællerød

Adam Gottlob Øhlenschlæger Hauch & Jeppe Smed Jensen. Et studie af etableringen af det efternavnetypologiske mellemnavn i Danmark i 1800-tallet

2019
Christoph Hare Svenstrup

“…weil die Zukunft in Hochdeutsch liegt…” (“…because Hochdeutsch is the future…”) -  Language attitudes amongst adolescents from the Stuttgart area

2019
Tobias Mosbæk Søborg

Sigmatic Verbal Formations in Anatolian and Indo-European: A Cladistic Study

2018
Marie-Louise Lind Sørensen

The contrast between states-of-affairs and propositions in clausal complementation

2018
Katarzyna Kapitan

Studies in the transmission history of Hrómundar saga Greipssonar

 

2018
Liv Otto Hassert 

Situated practices in global projects: Interactionally managing uncertainty and ambiguity

2018
Mette Møller

Running for fun, elected for real: A genre based analysis of two comedians’ humorous election campaigns

2018
Maria Jung Barrett

Improving natural language processing with human data: Eye tracking and other data sources reflecting cognitive text processing

2018
Astrid Ag

Culture as idea and practice in youth and family life

2018
Thomas Rørbeck Nørreby 

Language and social status differences in two urban schools

2018
Line Dahl Jørgensen

Parent-implemented focused stimulation in toddlers with cleft palate

2018
Jacob Ølgaard Nyboe

Genresignatur. Ukonventionelle genremærkater som retorisk og æstetisk virkemiddel i skønlitteraturen

2018

Johanna Falby Lindell


Reducing Resistance: Communication and treatment decisions on antibiotics in Danish primary care

2017
Byurakn Ishkhanyan

Grammar-Lexicon Distinction in a Neurocognitive Context: Integrating two theories

 

2017
Seán Douglas Vrieland Old Gutnish in a Danish Hand: Studies in the B manuscript of Guta lag 2017
Martin Sejer Danielsen

Da Lille Peder fik Per Lilles Eng i faddergave: Et studie af stednavneforklarende elementer i den folkloristiske genre sagn

2017
Sofie Laurine Albris

Navne i det førkristne landskab. Sydskandinaviske stednavne, bebyggelsesstrukturer og religion i 1. årtusind.

2017

Beeke Stegmann

Árni Magnússon's rearrangement of paper manuscripts

2017

Bjørn Wessel-Tolvig

Getting a Grip on Speech and Gesture in Second Language Acquisition

2017

Ulla Lundqvist

Becoming a smart student: The construction and contestation of smartness in a Danish primary school
Ph.d.-projekt på kollektivprojektet Modersmålsundervisning for mindretalselever i den superdiverse storby København

2017

Liva Hyttel-Sørensen

Language use, language ideology and normativity among Copenhagen preadolescents

2017

Signe Wedel Schøning

Rural vs. Urban. Læs nyhedshistorie.

2017

Maria Arvidsson

En handskrifts tillkomst- och brukshistoria: En närstudie av Cod. Holm. A 49 (Nådendals klosterbok)

2016

Sigrid Klerke

GLIMPSED: Improving natural language processing with gaze data.

2016

Line Sandst

Urbane stednavne – storbyens sproglige dimension. En stilistisk-retorisk analyse af urbane stednavne i det københavnske byrum. 

2016

Bjarke Damm

Sproglig betydningsdannelse i teori og praksis. En teoretisk og empirisk videreudvikling af det integrerede sprogsyn.

2016

Ditte Boeg Thomsen

Syntaks og synsvinkelforståelse: Hjælper komplementsætninger børn med autisme
til at forstå forskelle mellem mentale tilstande?

2016

Mie Bligaard Christoffersen

Digitale spor på papiret: en korpusundersøgelse af danske gymnasieelevers tekstnormer, tekstlogikker og brug af digitale redskaber.

2016

Anne Smedegaard

Genrer som rammer. Et genreanalytisk studie af institutionelle skrive- og eksamenspraksisser i det almene gymnasiums danskfag med afsæt i rn diskussion af pragmatisk genreteori
Læs om projektet i HUMs nyhed.

2016

Anne-Mette Veber Nielsen

God, bædre, best: om ortografisk viden og ortografisk indlæring hos danske børn på skolens begynder- og mellemtrin.

2016

Louise Klinge Nielsen

Lærerens relationskompetence. En empirisk undersøgelse af, hvordan lærerens relationskompetence viser sig i interaktioner med elever og klasse i almenundervisningen i folkeskolen.

2016

Charlotte Øhrstrøm

L2 listening at work : a qualitative study of international employees' experiences with understanding Danish as a second language

2016

Sebastian Møller Bak

En sammenlignende undersøgelse af syntaktiske træk i middelnedertyske diplomer fra Lübecks kancelli og det kongelige danske kancelli (1400-1449).

2015

Katrine Kehlet Bechsgaard

Hvorfor skal barnet hedde sådan? En undersøgelse af motiver bag valg af børnenavne og social variation i forhold til navnevalg.

2015

Kirstine Køhler Mortensen

Language and Sexuality in an Online-Mediated World: Interactional Workings of Desire in Heterosexual Online Dating

2015

Gert Foget Hansen

Stød og stemmekvalitet: En akustisk-fonetisk undersøgelse af ændringer i stemmekvaliteten i forbindelse med stød

2015
Philip Lavender

Whatever Happened to Illuga saga Gríðarfóstra?: Origin, Transmission and Reception of a Fornaldarsaga

2015

Michael Kallesøe Schmidt

Forfatterpoetik. En genres opståen og udvikling i dansk litteratur 1948-2013. 2015

Hanne Trebbien Daugaard

Hvordan hænger det sammen? Om specifikke vanskeligheder med sprogforståelse i læsning og inferensfærdigheders betydning for læseforståelse. 2015

Susanne Kemp

00. Bevidsthed og retorik i dansk årtusindeskiftelyrik, belyst ved Pia Juul, Mette Moestrup og Ursula Andkjær Olsen.

2015
Krista Rasmussen

Bytes, bøger og læsere. En editionshistorisk analyse af medieskiftet fra trykte til digitale videnskabelige udgaver med udgangspunkt i Søren Kierkegaards Skrifter

2015
Cecilie Flugt

Niels Klims europæiske rejse - en oversættelseshistorisk undersøgelse af  Nicolai Klimii iter subterraneum

2015
Ursula Brøchner 

New notions in a classic classroom: Applying late modern sociolinguistics and socially informed SLA to foreign language learner data

2014
Lena Wienecke Andersen

Fra virkelighedens verden til ordbogens - Et studie i datastrukturering med henblik på betydningsbeskrivelse i Ømålsordbogen

2014
Magdalena Lis

Multimodal behavior production.

2014

Line Brink Worsøe 

Nye ord på nye måder - nyorddannelse belyst fra et dynamisk sprog- og kognitionsperspektiv. 2014

Dorthe Greisgaard Larsen 

Genfortællinger. En undersøgelse af stabilitet og forandring i to fortælleres versioner af personligt oplevede begivenheder fortalt med 15-20 års mellemrum. 2014

Adam Hyllested 

Word Exchange at the Gates of Europe. Five Millennia of Language Contact.

2014

Ursula Ritzau 

New notions in a classic classroom. Applying postmodern sociolinguistics and socially informed SLA to foreign language learner data.

2014

Bjarne Simmelkjær Hansen

Archaisms and innovations - four interconnected studies on Germanic historical phonology and morphology

2014

Andreas Stæhr

Social media and everyday language use among Copenhagen youth.

2014

Randi Skovbjerg Sørensen

Turning the spotlight: Looking at the interviewers: A dialogical approach to interaction analysis of two interviewers' sociolinguistic interviews with a personality perspective on the interviewers. 

2014

Anders Trærup Johannsen

The Best Explanation. Beyond Right and Wrong in Question Answering.

2013

Mads Bunch 

Karen Blixen. The Devil’s Advocate: Reading Blixen in the light of Kierkegaard.
Læs abstract

2013

Malene Monka

Sted og sprogforandring 2,8 MB

2013

Héctor Martínez Alonso

Annotation of Regular Polysemy: An empirical assessment of the underspecified sense.

2013

Anja Rosdahl 

Køn i skolen? En analyse af elevers og læreres positioneringer i danskundervisningen i 9. klasse.

2013

Søren Langager Høgh

Litteraturens ting. Træf - træffet som litterær funktionLitteraturens ting. 100 - 100 træf i dansk litteratur 1956-2013.

2013 

David Morris

Investigations of prosody perception by adult cochlear implant recipients.

2013 

Sune Sønderberg Mortensen

Klassifikation af ledsætninger i dansk.

2013 

Marta Kunov Kirilova

 

All Dressed up and nowhere to go. Linguistic, cultural and ideological aspects of job interviews with second language speakers of Danish

2013

Michael Nebeling Petersen

Somewhere, over the rainbow. Biopolitiske rekonfigurationer af den homoseksuelle figur.

2013

Line Burholt Kristensen

Context, you need. Experimental approaches to information structure processing.

2013

Silvia Hufnagel

Sörla saga sterka – Studies in the Transmission of a fornaldarsaga  Download resumé(afhandlingen er under udgivelse i trykt form).

2012

Anne Gry Haugland

“Naturen i ånden. Naturfilosofien i Inger Christensens forfatterskab”.

2012

Brian Lystgaard Due

Den sociale Konstruktion af idéer. En multimodal interaktionsanalytisk undersøgelse af hvordan idéer skabes socialt via deltageres disaffilierende eller affilierende responsformater

2012

Anna Steenberg Gellert

Experimental measures of reading and vocabulary

2012

Gry Hedin

Skrig, sult og frugtbarhed. Darwins fortællinger og metoder som katalysator for værker af J.P.Jacobsen, Knut Hamsun, J.F. Willumsen, Edvard Munch og August Strindberg.

2012

Klaus Nielsen

Døm altid bogen på omslaget. Om boghistorie og litteraturanalyse – og Gittes monologer.

2012

Merete Carlson

Mod en responsiv æstetik. Sansning, Selvbevægelse, Affekt.

2012

Alex Speed Kjeldsen

Et mørkt håndskrift of dets skrivere: Filologiske studier i kongesagahåndskriftet Morkinskinna

2011

Tereza Lansing

Post-medieval production, dissemination and reception of Hrólfs saga kraka.

2011

Charlotte Conrad

Forståelseshandlingen – em empirisk afprøvet teori om narrativ forståelse som situeret betydningsdannelse.

2011

Anders Juhl Rasmussen

Arenamodernisme. Rekonstruktion af en position i nyere dansk litteratur.

2011

Lisbeth Eilersgaard Christensen

Stednavne som kilde til yngre jernalders centralpladser 1,4 MB Bilag til afhandlingen 29,0 MB

2010

Anne Kjærgaard

Sådan skriver vi – eller gør vi? – en undersøgelse af de tekstlige effekter af to sprogpolitiske projekter i Danmarks Domstole og Københavns Kommune og af årsagerne til projekternes gennemslagskraft.

2010

Jens Bjerring-Hansen

Holberg og bogen. Om Peder Paars, socialt forfatterskab og litteraturhistoriens empiriske grundlag.

2010

Hans Ulrik Rosengaard

Privacy – at blive sin selvbeskrivelses suveræn.

2010

Mads Sohl Jessen

Tyvesprogets mester. Kierkegaards skjulte satire over Heiberg i Gjentagelsen.

2010

Rikke Vang Christensen

Om fællestræk og variation. En undersøgelse af verbers præteritumbøjning hos danske børn med sprogforstyrrelser.

2010

Lene Mølgaard Jørgensen

En optimal kontrastiv analyse. En empirisk kvalitativ undersøgelse af russiske, polske, thailandske og kinesiske indlæreres tilegnelse af danske konsonantgrupper

2010

Nicolai Pharao

Consonant Reduction in Copenhagen Danish. A study of linguistic and extra-linguistic factors in phonetic variation and change.

2010

Janus Spindler Møller

Poly-lingual interaction across childhood, youth and adulthood.

2009

Simon Skovgaard Boeck

Fire tematiske ordbøger fra dansk renæssance.

2009

Timme Bisgaard Munk

Vidensdeling i vidensportaler. Hvem deler ikke viden, hvad kan ikke deles og hvorfor deles viden ikke?

2009

Nikolaj Zeuthen

Subjektivitet og betydningsstruktur i den litterære fiktion. Udkast til en fænomenologisk narratologi

2009

Tina Høegh

Poetisk pædagogik. Sprogrytme mundtlig fremførelse som litterær fortolkning. Forslag til ny tekstteori og til pædagogisk refleksion

2009

Marianne Rathje

Generationssprog i mundtlig interaktion.

2009

Martha Sif Karrebæk

At blive et børnehavebarn – en minoritetsdrengs sprog, interaktion og deltagelse i børnefællesskabet

2009

John Tøndering

Skitser af prosodi i spontant dansk.

2008

Mons Bissenbakker Frederiksen

Dannelse og dissonanser. En normativitetskritisk undersøgelse af det danskfaglige curriculums subjektkonstruktioner specielt med henblik på italesættelsen af køn og etnicitet.

2008

Lian Malai Madsen

Fighters and Outsiders. Linguistic practices, social identities, and social relationships among urban youth in a martial arts club.

2008

Thomas Wiben Jensen

Kognition i interaktion. Den interaktionelle brug af hukommelse og følelser i parterapisamtaler.

2008

Torben Jelsbak

Avantgardefilologi og teksttransmission. Den historiske avantgardelitteratur som udfordring til moderne filologi og litteraturforskning.

2008

Gitte Gravengaard

”En nyhed er en nyhed”. Et studium i journalistisk praksis og selvforståelse med fokus på fravalg.

2008

Louise Zeuthen

De virkelige halvfjerdsere. Krop, køn og performativet hos Suzanne Brøgger og Kirsten Thorup

2008

Mads Julius Elf

Tantaluseffekten. Billedet og den sociale kontekst i fortællinger om appetit og spiseforstyrrelser.

2008

Lise Hvarregaard

Ironi og intertekstualitet

2008

Henrik Hovmark

Danske retningsadverbier og rumlig orientering

2007

Marie Maegaard

Udtalevariation og -forandring i københavnsk: En etnografisk undersøgelse af sprogbrug, sociale kategorier og social praksis blandt unge på en københavnsk folkeskole.

2007

Rikke Steenholt Olesen

Fra biarghrúnar til Ave sanctissima Maria. Studier i danske runeindskrifter fra middelalderen 2,5 MB.
Rettet og revideret version.

2007

Rasmus Øhlensschlæger Madsen

Vidner og dommere. Ny dansk kritisk essayistik om krig og terrorisme.

2007

Søren Beck Nielsen

Udskrevet, men ikke afskrevet. En konversationsanalytisk undersøgelse af magtarbejde indlejret i social handling under geriatriske udskrivningssamtaler.

2007

Svend Skriver

Europæere i 1800-tallets danske litteratur. Om Jens Baggesen, P.L Møller og Georg Brandes

2007

Knud Holt Nielsen

Giv mig de rene og ranke… Danmarks kommunistiske ungdom 1960 - 1990

2007

Anders R. Jørgensen

Contributions to the History of the Breton Language. Studies in etymology, Versification and Historical Phonology.

2007

Christina Fogtmann

Samtaler med politiet. Interaktionsanalytiske studier af sprogtestning I danske Naturalisationssamtaler. Læs Pressemeddelelsen.

2007

Birgit Eggert

Danske stednavne på -holt 1,1 MB
Bilag til afhandlingen 351 kB

2006

Jan Heegård Petersen

Local case-marking in Kalasha

2006

Gitte Engelund

”Time for hearing” – recognising proces for the individual. A grounded theory

2006

Anne Mette Hansen

Den danske bønnebogstradition i materialfilologisk belysning.

2005

Pia Quist

Stilistiske Praksisser i Storbyens Heterogene Skole. En etnografisk og sociolingvistisk undersøgelse af sproglig variation. 

2005

Torben Juel Jensen

Irrealitetsmarkører i dansk talesprog 2,4 MB

2005

Mads Poulsen

Sentence processing and grammaticality in functional linguistics: extraction in Danish as an example

2005

Rolf Stavnem

Hør Kvasirs blod!: Kenning og metafor i den norsk-islandske skjaldedigtning. 
English summary

2003