10. marts 2014

Danske Talesprog bind 13 er udkommet

Årets nummer udgøres af Malene Monkas ph.d.-afhandling Sted og sprogforandring – en undersøgelse af sprogforandring i virkelig tid hos mobile og bofaste informanter fra Odder, Vinderup og Tinglev, der blev forsvaret i juni 2013.

Informanterne hvis sprog danner grundlag for undersøgelsen, er blevet optaget i to gange, første gang i perioden 1978-1989 (hvor de var helt unge), anden gang i perioden 2005-2010.

Kvantitative undersøgelser af udvalgte morfologiske og fonologiske træk viser at de mobile informanter allerede som børn benyttede markant færre lokale varianter af de undersøgte variabler end de informanter som er forblevet på deres opvækststed. Endvidere viser analyserne store forskelle på sprogforandringen hos de bofaste informanter på de tre undersøgte lokaliteter.

For at forklare sprogbrugsmønstrene foretager Malene Monka en række kvalitative analyser dels på individniveau, dels af de tre sprogsamfund. På individniveau afdækker analyserne sammenhæng mellem informanternes grad af sprogforandring og både deres mentale orientering i barndommen og den måde de beskriver deres hjemegn. På sprogsamfundsniveau viser der sig at være sammenhæng mellem graden af dialektnivellering og en række historiske, demografiske socioøkonomiske faktorer. Afhandlingen er den hidtil eneste undersøgelse af sammenhængen mellem mobilitet og sprogforandring i dansk.

Læs Malene Monkas eget resume under Publikationer

Tidsskriftet Danske Talesprog udgives af Nordisk Forskningsinstitut, Afdeling for Dialektforskning. Artiklerne falder inden for afdelingens forskningsområde: talesprog, og indeholder fx sproglige analyser af de traditionelle dialekter, sociolingvistiske studier af interaktion i samtaler, af socialt betinget variation eller af sprogholdninger. Tidsskriftet beskæftiger sig først og fremmest med danske talesprog, herunder dansk i samspil med andre sprog, men bringer også artikler der behandler andre talesprog hvis dansk inddrages, eller hvis den behandlede problemstilling har relevans for forståelsen af det danske sprogsamfund. Tidsskriftets artikler er skrevet på dansk, norsk eller svensk.

Abonnement på tidsskriftet kan tegnes hos Museum Tusculanums Forlag. Birketinget 6, 2300 København S. Tlf. 32 34 14 14, info@mtp.dk, www.mtp.dk, hvor også enkeltnumre kan købes.