14. april 2014

Udvalgte artikler af Karen Margrethe Pedersen: Struktur og variation

Karen Margrethe Pedersen: Struktur og variation. Udvalgte artikler. Redigeret af Lena Wienecke Andersen, Asgerd Gudiksen og Henrik Hovmark. Universitets-Jubilæets danske Samfund 2014.

Køb bogen gennem Syddansk Universitetsforlag

Traditionelt har dialektal syntaks været et underbelyst område inden for beskrivelsen af dansk sprog. Inden for de sidste 20 år er der dog blevet rådet bod på denne mangel, og det er i høj grad lektor Karen Margrethe Pedersens fortjeneste.

Denne antologi bringer et bredt udvalg af hendes artikler om dialektsyntaks suppleret med enkelte artikler om morfologi. Mange af de syntaktiske fænomener der tages op, er også aktuelle inden for udforskningen af dansk standardsprog, og resultaterne bidrager derfor ikke kun til en bedre forståelse af de danske dialekter, men også af standardsproget. Mange af artiklerne har desuden en historisk dimension og giver dermed også et bidrag til historisk lingvistik. Antologien udgives i anledning af Karen Margrethe Pedersens 70-årsdag.

Lektor Karen Margrethe Pedersen er født den 11. april 1944 i Odense. Cand.mag. med fagene dansk og latin 1971. Siden 1971 ansat på Institut for Dansk Dialektforskning (nu Afdeling for Dialektforskning) med redaktion af Ømålsordbogen som hovedopgave. Desuden forfatter til en lang række dialektologiske artikler om syntaks, udtaleforhold, morfologi m.m. Sammen med Bent Jul Nielsen forfatter til lærebogen Danske Talesprog, der siden udgivelsen har været brugt ved grunduddannelsen i dansk. Bidragyder til Dansk Sproghistorie (under udarbejdelse ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab). Leder af den københavnske del af projektet DanDiaSyn (Danish Dialect Syntax) 2007-2009, der indgik i projektet ScanDiaSyn (Scandinavian Dialect Syntax).