12. november 2014

Tivoli, Trængsel og Troelstrup

Line Sandst: Tivoli, Trængsel og Troelstrup – stednavne som stilistiske figurer. Museum Tusculanums Forlag, København 2014.

Bestil bogen gennem Museum Tusculanums Forlag

I Tivoli, Trængsel og Troelstrup introduceres, udvikles og anvendes stilistisk-retoriske teorier om metaforer, metonymier og symboler i studiet af stednavne som sprog.

I bogens første del diskuteres de sprogvidenskabelige præmisser hvormed stednavne forstås. Det påpeges at proprier er underlagt skiftende tiders tolknings- og forskningstraditioner, hvorfor tolkningerne ikke er objektivt sande, men i lige så høj grad udtrykker navneforskerens sprogopfattelse og referenceramme. Og at dette kan aflæses i stednavneordbøgerne. Der argumenteres for at anskue stednavne som tekstlige fænomener, og de stilistisk-retoriske teorier sættes i relation til stednavne dels som analyseværktøj til en egentlig tekstlæsning af proprier, dels som redskab til at belyse de forsknings- og tolkningsparadigmer stednavne er underlagt.

I bogens anden del analyseres 154 ud af et materiale på 745 stednavne kvalitativt ved den stilistisk-retoriske analyse der inddrager stednavnenes etymologi, skriftlige kilder, landskabet og folkeetymologi. Herigennem belyses menneskets vilje til at se sprog som meningsbærende kommunikationsmiddel.

Der antydes en proprial stilistikhistorie fra jernalderen til moderne tid der ses som resultatet af det stigende antal skriftlige kilder der indeholder stednavne, men som også kan afspejle en ændring i menneskets sprogsyn mod større kompleksitet og flere, samtidigt herskende sprogsyn.

Line Sandst er cand.mag. i dansk og ph.d.-stipendiat ved Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forskningsinstitut. Tivoli, Trængsel og Troelstrup – stednavne som stilistiske figurer er en redigeret udgave af hendes specialeafhandling.