Søren Beck Nielsen

Søren Beck Nielsen

Lektor

I min forskning prøver jeg at beskrive hvordan samtalepartnere formår at skabe fælles forståelse, eller at forstå hvorfor de netop ikke formår at gøre det. Total fælles forståelse er en umulighed, bl.a. fordi opfattelser af sproglige udtryk er personlige og derved (i noget omfang) varierer. Men som samtaledeltagere er vi fantastisk gode til at opnå tilstrækkelig fælles forståelse, og det er sådanne processer jeg undersøger. Jeg gør det ved at analysere videooptagelser af ansigt-til-ansigt kommunikation og fokusere på hvordan samtaledeltagere løbende formulerer sig. Dette indebærer at se på hvordan deltagere tilpasser deres biddrag i forhold til en række forhold, bl.a. hinandens ytringer, samtalens formål og hvordan den skrider fremad, hinandens kropslige placeringer og brug af rummet etc. Jeg synes det er særligt relevant at undersøge samtaler hvor der virkelig er noget på spil for deltagerne, fx helbredet. Så min forskning har derfor hidtil især rettet sig mod bestræbelser på at opnå fælles forståelse i medicinske sammenhænge, bl.a. i forbindelse med geriatriske udskrivningssamtaler, ugekonferencer på hospitaler, konsultationer i almen praksis og opkald til vagtlægen.

Primære forskningsområder

  • Sprogpsykologi
  • Mundtlig sprogbrug
  • Konversationsanalyse
  • Multimodalitet
  • Intersubjektivitet
  • Sundhedskommunikation

Aktuel forskning

For tiden er jeg mest optaget af at undersøge konsultationer i almen praksis, bl.a. for at afdække 1) hvordan læger og patienter (evt.) opnår fælles forståelse omkring sygdommens karakter og ’alvorlighed’, bl.a. ved at tale om hvor længe symptomerne har stået på og hvad der kan gøres ved dem; 2) hvordan lægerne benytter deres computere mens de kommunikerer med patienterne – om og hvordan lægerne integrerer deres computerbrug med patientkommunikationen; 3) om overforbruget af antibiotika kan henføres til bestemte former for kommunikation mellem læger og patienter, fx pres fra patienten og ’given efter’ fra lægens side

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser og vejleder primært KA- og tilvalgsstuderende i Sprogpsykologi. Her veksler jeg mellem på den ene side at undervise på uddannelsens ’faste moduler’ der understøtter kompetencer i a) teoretisk refleksion, b) analytiske færdigheder, c) metodisk stringens og d) formidlingsmæssige færdigheder, og på den anden side uddannelsens ’særligt studerede emner’ der har en mere ad hoc og forskningsaktuel karakter, fx med emner som ’Sundhedskommunikation’, ’fælles forståelse i ansigt-til-ansigt kommunikation’ og ’kropssprogpsykologi’. Jeg vejleder meget gerne specialer inden for alle områder af sprogpsykologien (og af og til også beslægtede discipliner som Dansk og Lingvistik). Jeg har hidtil vejledt ca. halvtreds specialer inden for så forskellige sprogpsykologiske emner som ’grøn’ branding, stigma af psykisk sygdom, børns påvirkelighed i interaktion med voksne, sundhedskampagner, visuelle metaforer i reklamer, skole-hjem samtaler, jobsamtaler, studiesamtaler, ’tonen’ på internettet, kropssproget i politiske debatter, online abortrådgivning, interviewteknikker, konfliktmægling, digital kommunikation, effekten af suggestion, narrativer om stres, hvervekampagner og forholdet mellem sprog og autoritet.

ID: 10441