Forskning i Sprogpsykologi

I et grundforskningsmæssigt perspektiv belyser de sprogpsykologiske studier sproget og psykens uløselige sammenknytning og denne sammenknytnings betydning for mulighederne for at opnå fælles forståelse mellem mennesker. I et anvendt perspektiv er det målet med studierne at de kan hjælpe med at skabe bedre kommunikation i sammenhænge hvor fælles forståelse er af afgørende karakter.

Et af de centrale spor i forskningen er læge-patient kommunikation. Uddannelsens tilknyttede forskere har igennem længere tid været beskæftiget med på forskellige måder og ud fra forskellige perspektiver at belyse hvordan læger i almen praksis, i psykiatrien eller i hospitalsvæsenet og patienter kommunikerer med hinanden.

Uddannelsen i Sprogpsykologi er forskningsbaseret, idet underviserne bidrager til den nyeste forskning inden for det område af sprogpsykologien, de underviser i Inden for faget forskes der i hvordan personer udtrykker sig sprogligt i bestemte sammenhænge, og hvordan diverse sproglige udtryk forstås af samtalepartnere/læsere. Studierne koncentrerer sig i særlig høj grad om, hvilke udfordringer parterne oplever i forhold til at skabe fælles forståelse. Sådanne udfordringer kan bl.a. være betinget af sproglige, psykologiske, teknologiske, kontekstuelle eller kulturelle faktorer.

Grupper og projekter