Sproghistorie

Forskningsgruppen Sproghistorie beskæftiger sig med historisk og sammenlignen-de sprogvidenskab, særligt inden for den indoeuropæiske sprogfamilie, herunder de germanske og nordiske sprog. Derudover arbejder gruppen med den kulturelle kon-tekst som sprogene optræder i.

Forskningsgruppen Sproghistorie. Stående: Julia Sturm, Corinna Scheungraber, Adam Hyllested, Michael Lerche Nielsen, Simon Poulsen. Siddende: Birgit Anette Olsen, Benedicte Nielsen Whitehead, Thomas Olander, Matthew Scarborough, Seán Vrieland. Mangler: Guus Kroonen, Johnny Gøgsig Jakobsen, Tobias Mosbæk Søborg.

Gruppens arbejde med historisk og sammenlignende sprogvidenskab indebærer en interesse i tilgrænsende forskningsområder som generel sprogudvikling og sproghistorie, synkron og diakron sprogtypologi, almen og dansk fonologi og grammatik, dialektologi, runologi, navneforskning, de enkelte sproglige traditioners tekster og filologier, historiske og sammenlignende studier af andre sprogfamilier såvel som forhistorisk arkæologi og kultur- og religionshistorie.

Gruppens aktuelle forskningsaktiviteter udfolder sig især inden for sproghistorie, filologi og kultur med særligt henblik på ældre stadier af de indoeuropæiske sprog, herunder også nordisk. Aktiviteterne vil således i et vist omfang overlappe med aktiviteterne i forskningscenteret Roots of Europe.

 

 • de indoeuropæiske sprogs tidlige udvikling, herunder også nordisk
 • rekonstruktion af sproglige systemer og enkeltelementer (fonologiske, mor-fologiske, syntaktiske og leksikalske) på baggrund af den komparative meto-de
 • sproglig fylogenetik
 • sproglige udviklingers relative kronologi
 • sprogkontakt og sproglige substrater i forhistoriske og historisk dokumente-rede perioder, herunder leksikalske lån og stratifikation af låneord
 • etymologi (ordhistorie) med inddragelse af kulturhistorie i forhistorisk og hi-storisk tid
 • filologisk funderede studier af nyfundne og allerede kendte tekster
 • koblingen mellem rekonstruerede sprogtrin, arkæologiske kulturer, forhisto-risk genetik og mytologi

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Kroonen, Guus Professor MSO +4535328370 E-mail
Olander, Thomas Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535335937 E-mail
Poulsen, Simon Videnskabelig assistent +4535325353 E-mail
Rasmussen (Olsen), Birgit Anette Professor +4535328637 E-mail
Scarborough, Matthew Postdoc +4535333679 E-mail
Scheungraber, Corinna Cornelia Postdoc +4535322220 E-mail
Vrieland, Seán Lektor +4535337566 E-mail

Tilknyttede forskere

 • Hyllested, Adam
 • Jakobsen, Johnny Gøgsig
 • Nielsen, Michael Lerche 
 • Olesen, Rikke Steenholt
 • Søborg, Tobias Mosbæk
 • Whitehead, Benedicte Nielsen 

Forskningsgruppeleder