Svend Grundtvigs og Axel Olriks Legat

Legatet gives efter individuel ansøgning fortrinsvis til yngre forskere til studiet af nordisk filologi eller kulturhistorie, herunder specielt den ældre litteratur, dialektologi og folkloristik. Legatportioner kan efter bestyrelsens skøn uddeles for flere år ad gangen. Legatet gives som hovedregel til trykstøtte eller studierejser.

Slægtninge, der nedstammer i lige linje fra biskop N.F.S. Grundtvig eller fra præsten Jørgen Block i Lønborg (f. 1838), har fortrinsret til legatportionerne, hvis de ellers besidder de fornødne kvalifikationer. Legatet kan også yde bidrag til trykning af værker inden for de nævnte fagområder.

Ansøgningen fremsendes på papir med afsenderadresse, mail-adresse og personnummer eller CVR-nummer. Der benyttes ikke ansøgningsskema, men der anføres argumenter foruden det ansøgte beløb. Medsendt materiale returneres ikke.

Adresse
Svend Grundtvigs og Axel Olriks Legat
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Emil Holms Kanal 2
2300 København S

Ansøgningsfrist
1. november

Yderligere oplysninger
Bestyrelsens, der består af lektor Henrik Blicher og lektor Anders Holm Rasmussen, besvarer evt. spørgsmål.


Legatets historie

Svend Grundtvigs og Axel Olriks Legat støtter videnskabelig aktivitet fortrinsvis inden for nordisk filologi og folkemindevidenskab. Bestyrelsen består af to personer, hvoraf mindst den ene skal være universitetslærer, og uddelingen finder efter ansøgning sted en gang om året, sædvanligvis om efteråret. Ud over dette påhviler det legatet at vedligeholde gravstedet for Svend Grundtvig på Frederiksberg Ældre Kirkegård samt gravstedet for Axel Olrik på Søllerød Kirkegård.

Oprindelsen til legatet går tilbage til 5. juni 1890, da fru Laura Grundtvig, Svend Grundtvigs enke, ved testamente fastsatte, at et beløb på 8000 kroner skulle anvendes til oprettelsen af et legat i Svend Grundtvigs navn, der "skulle tjene til støtte for de videnskabelige interesser, der lå ham på hjerte", som det formuleres i fundatsen. Fundatsen blev kongelig stadfæstet den 20. november 1891.

Den 15. april 1915 indsatte Axel Olrik "Professor Svend Grundtvigs Legat" som universalarving i sit testamente. Efter Olriks død i 1917 blev legatet således ejer af Axel Olriks ejendom, "Gammelbo", i Søllerød. Ydermere skænkede Olriks mor, professorinde Hermina Olrik, ved gavebrev af 7. marts 1917 8000 kroner i kreditforeningsobligationer til legatet og udtalte i sammen forbindelse det ønske, at legatet nu måtte blive benævnt Svend Grundtvig og Axel Olriks Legat.

Svend Grundtvig

Svend Grundvigs videnskabelige karriere var bemærkelsesværdig. Han blev født den 9. september 1824 som næstældste søn af N.F.S. Grundtvig og Lise Blicher.

Svend Grundtvig blev student som 21-årig i 1846. Men inden da havde han allerede en betragtelig videnskabelig produktion bag sig. Hans skolegang havde fundet sted i hjemmet, hvor hans far, dels selv, dels ved en række huslærere havde undervist ham i nyislandsk, latin, dansk, angelsaksisk, nordisk mytologi, Saxo samt saga- og folkeviselitteraturen. Som fjortenårig havde han sammenlignet et dansk visehåndskrift fra 1656, som faren havde købt, med de eksisterende viseudgaver. Han konstaterede derved, hvor fejlbehæftede disse udgaver var, og grunden var hermed lagt til hans livsværk: en videnskabelig udgave af Danmarks gamle Folkeviser, hvis første bind udkom i 1853. Allerede i 1842, altså som syttenattenårig, havde han dog udgivet de første hæfter af sine oversættelser af engelske og skotske folkeviser, et værk, der blev afsluttet sammen år, han blev student.

Ud over folkeviserne interesserede Grundtvig sig for folkeminder generelt, og han opfordrede i et skrift fra februar 1854 til indsamling af al slags folkedigtning, overtro og gamle skikke. Hans tanke var at indrette "et levende Museum for uhaandgribelige Oldsager, ... et Museum for alle Danmarks Folkeminder". Grundtvigs arkiv med optegnelser fra det store indsamlingsprojekt, han herved fik igangsat, blev efter hans død overdraget til Det kongelige Biblioteks Folkemindesamling og blev senere grundstammen i Dansk Folkemindesamling.

Svend Grundtvigs formelle universitetskarriere begyndte først sent. Han fik magisterkonferens i 1860, blev ansat som ekstraordinær docent i 1863 og var fra 1869 titulær professor i nordisk filologi. Han døde den 14. juli 1883.

[Kilde: Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg.]

Axel Olrik

Axel Olrik blev født 3. juli 1864. Hans akademiske uddannelse og løbebane var mere regelret, end det var tilfældet med hans lærer, Svend Grundtvig. Olrik blev student fra Metropolitanskolen 1881, tog magisterkonferens i nordisk filologi 1887, blev dr.phil. 1892, docent i nordiske folkeminder 1896. Docenturet blev i 1913 omdannet til et ekstraordinært professorat.

Axel Olrik videreførte udgivelsen af Danmarks gamle Folkeviser efter Svend Grundtvigs død. Han fik afsluttet bind V, som Grundtvig havde påbegyndt, og nåede selv inden sin død en del af bind VIII, der blev fuldført af hans elev H. Grüner-Nielsen. Mens grundlaget for Grundtvigs udgivervirksomhed havde været præget af visesamlingerne fra 1500- og 1600-tallet, byggede Olrik derimod i højere grad på den mundtlige viseoverlevering fra anden halvdel af 1800-tallet indsamlet af bl.a. Evald Tang Kristensen. Olrik grundlagde sammen med Marius Kristensen tidskriftet Danske Studier i 1904, og heri publicerede han de teoretiske principper for sit visestudium.

Foruden folkeviser og folkeminder arbejdede Olrik desuden med de middelalderlige kilder til Nordens kulturhistorie i bred forstand, og ikke mindst kilderne til Saxos historie, der var emnet for hans disputats. Organisatorisk oprettede han sammen med H.F. Feilberg og H.O. Lange Dansk Folkemindesamling, hvis første forstander han blev. Han blev ligeledes den første formand for foreningen Danmarks Folkeminder, der blev stiftet i 1908, og han tog i denne egenskab initiativ til nedsættelse af et "Udvalg for Folkemaal" (1909) og et udvalg for stednavne (1910), begge dele fortsat forskningsafdelinger ved Københavns Universitet.  Axel Olrik døde 17. februar 1917.

[Kilde: Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg.]