16. marts 2012

Danske Talesprog bind 11 er udkommet

Danske Talesprog bind 11 er udkommet.

Årets nummer er et temanummer om sproglige normer og indeholder ni artikler.

I 2011 holdt Lingvistkredsen i København et seminar i anledning af sin 80 års dag om ”sproglige normer (konventioner)”. De syv første artikler i dette nummer af Danske Talesprog bygger på foredragene fra Lingvistkredsens jubilæumsseminar. De to sidste artikler slutter sig til emnet idet de begge fremlægger resultater fra empiriske undersøgelser der bidrager til at belyse den sproglige normproblematik i samfundet. Foredragsholderne ved seminaret blev bedt om at præcisere hvad de hver især forstod ved normer og hvilke rolle de tilskrev dem i sprog og sprogbeskrivelsen, men var ellers frit stillet. Resultatet er blevet en dybtgående behandling af sproglige normer ud fra meget forskellige synsvinkler.

Læs resumeer af artiklerne i bind 11.

Tidsskriftet Danske Talesprog udgives af Nordisk Forskningsinstitut, Afdeling for Dialekt­forskning. Artiklerne falder inden for afdelingens forskningsområde: talesprog, og indeholder fx sproglige analyser af de traditionelle dialekter, socio­ling­vistiske studier af interaktion i samtaler, af socialt betinget variation eller af sprogholdninger. Tidsskriftet beskæftiger sig først og fremmest med danske talesprog, herunder dansk i samspil med andre sprog, men bringer også artikler der behandler andre talesprog hvis dansk inddrages, eller hvis den behandlede problemstilling har relevans for forståelsen af det danske sprogsamfund. Tidsskriftets artikler er skrevet på dansk, norsk eller svensk.

Abonnement på tidsskriftet kan tegnes hos Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, Njalsgade 126, 2300 København S, 35329109, info@mtp.dk, www.mtp.dk.