18. januar 2013

Danske Talesprog bind 12 er udkommet

Danske Talesprog bind 12

Danske Talesprog bind 12 er udkommet. Årets nummer er et temanummer om udtalevariation i moderne dansk.

Den 23.-24. november 2011 blev der afholdt et symposium på CBS om udtale i dansk og andre nordiske sprog, nemlig symposiet SJUSK 2011, Nordisk symposium om naturligt talesprog. Symposiet havde fokus på reduktionsfænomener, fx bortfald af stavelser – fænomener der i de danske medier omtales under etiketter som fx ”mumledansk” og ofte tages som udtryk for at det danske sprog er i forfald. Symposiet bragte foredrag om udtalevaner set i forhold til bl.a. sproglæring, fonologisk teori, skriftbeherskelse og informationsstruktur.

Blandt symposiets indlæg er udvalgt otte artikler der ud fra forskellige synsvinkler behandler udtalereduktion i dansk. Dette nummer af Danske Talesprog kan således bidrage til læserens egen afklaring af om dansk er i fare eller i fremgang. Nummeret afsluttes med to artikler uden for temaet, en artikel om geografisk variation, nemlig udtalen af diftongen æw i traditionelle jyske dialekter og en nekrolog over lektor Finn Køster der var ansat ved Afdeling for Dialektforskning fra 1969–2006.

Læs resumeer af artiklerne i bind 12.

Tidsskriftet Danske Talesprog udgives af Nordisk Forskningsinstitut, Afdeling for Dialekt-forskning. Artiklerne falder inden for afdelingens forskningsområde: talesprog, og indeholder fx sproglige analyser af de traditionelle dialekter, sociolingvistiske studier af interaktion i samtaler, af socialt betinget variation eller af sprogholdninger. Tidsskriftet beskæftiger sig først og fremmest med danske talesprog, herunder dansk i samspil med andre sprog, men bringer også artikler der behandler andre talesprog hvis dansk inddrages, eller hvis den behandlede problemstilling har relevans for forståelsen af det danske sprogsamfund. Tidsskriftets artikler er skrevet på dansk, norsk eller svensk.

Abonnement på tidsskriftet kan tegnes hos Museum Tusculanums Forlag. Birketinget 6, 2300 København S. Tlf. 32 34 14 14, info@mtp.dk, www.mtp.dk