18. december 2019

Danske Talesprog bind 19 er udkommet

Ny udgivelse

Danske Talesprog 2019 indeholder syv artikler om dansk sprog og sprogbrug.

Årets nummer indledes med tre artikler om syntaktiske emner: Karen Margrethe Pedersen diskuterer de dialektale konstruktioner der var mange (og) var glade ved det, Marie Herget Christensen giver en oversigt over sætningskløvning i moderne dansk, og Eva Skafte Jensen beskæftiger sig med kasusvariation i dansk talesprog, fx variationen mellem Gitte og mig vs. Gitte og jeg. Derefter følger to artikler der med udgangspunkt i akustiske analyser diskuterer fonetiske fænomener:  Holger Juul, Nicolai Pharao & Jacob Thøgersen behandler stemhed og afstemthed i danske sonoranter, mens Jann Scheuer beskriver tonegang i fynsk på grundlag af dialektoptagelser med informanter født omkring 1900. Endelig rummer bind 19 to artikler der publicerer resultater fra det nylig afsluttede projekt Dialekter i periferien: Marie Maegaard & Malene Monka bidrager med artiklen ”Sprogforandring over tre generationer i Nordjylland, Sønderjylland og på Bornholm. Standardisering i forskellige tempi”, og Kristine Køhler Mortensen undersøger sprogideologier i Nordjylland på grundlag af interview. Bindet afrundes med Inge Lise Pedersens bibliografi 1971-2019, der publiceres i anledning af hendes 80årsdag.  Danske Talesprog 19 er redigeret af Asgerd Gudiksen & Tore Kristiansen.

Danske Talesprog udgives af Center for Dialektforskning ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS). Artiklerne falder inden for centrets forskningsområde: talesprog, og indeholder fx sproglige analyser af de traditionelle dialekter, sociolingvistiske studier af interaktion i samtaler, af socialt betinget variation eller af sprogholdninger. Tidsskriftet beskæftiger sig først og fremmest med danske talesprog, herunder dansk i samspil med andre sprog, men bringer også artikler der behandler andre talesprog hvis dansk inddrages. Tidsskriftets artikler er skrevet på dansk, norsk eller svensk.

Læs resumeer af artiklerne i bind 19 under Trykte Serier,  hvor der også er resumeer af artikler i de tidligere udgivne bind.

Danske Talesprog udgives af Center for Dialekt­forskning, NorS og forhandles i kommission af Museum Tusculanums Forlag.