17. marts 2011

Danske Talesprog bind 10 er udkommet

Danske Talesprog udgives af Nordisk Forskningsinstitut, Afdeling for Dialekt­forskning. Artiklerne falder inden for afdelingens forskningsområde: talesprog, og indeholder fx sproglige analyser af de traditionelle dialekter, socio­ling­vistiske studier af interaktion i samtaler, af socialt betinget variation eller af sprogholdninger. Tidsskriftet beskæftiger sig først og fremmest med danske talesprog, herunder dansk i samspil med andre sprog, men bringer også artikler der behandler andre talesprog hvis dansk inddrages. Tidsskriftets artikler er skrevet på dansk, norsk eller svensk.

Danske Talesprog 10 indledes med artiklen "Sociolingvistikken og (sprog)politikken. Moralske tanker om det danske sprogsamfund" af Tore Kristiansen. Artiklen er hans tiltrædelsesforelæsning som professor i sociolingvistik ved Københavns Universitet, afholdt 2. november 2010 (tiltrædelsen var per 1. maj 2010).  Derefter følger yderligere tre artikler.

Torben Juel Jensen og Marie Maegaard præsenterer i artiklen "Hvor er bleven blevet af? Præteritum participium af stærke verber i Jylland" resultaterne af en undersøgelse af en-bøjning i præteritum participium på to lokaliteter i Jylland. Det vises at den dialektale en-form er på tilbagegang og har været det gennem de sidste 30 år. Der er dog interessante forskelle på udviklingerne i de to undersøgte lokaliteter, forskelle der har at gøre med samfundenes forskellige geografiske placering og med participiumsformernes stilling i den lokale dialekt de to steder.

Karen Margrethe Pedersen gør i artiklen "få stolene malet - få malet stolene" rede for den geografiske og grammatiske fordeling af de to konstruktioner få stolene malet (NV) og få malet stolene (VN). Det vises, at traditionelt fynsk og nørrejysk har næsten gennemført NV, traditionelt bornholmsk og moderne københavnsk både NV og VN, og traditionelt sjællandsk kun VN. Ved hjælp af spørgelistesvar fra DanDiaSyn-projektet 2007 vises det, at udviklingen i yngre dialekt går i retning af det københavnske system. 

Ragnhild Anderson præsenterer i artiklen "Medvitne og umedvitne haldningar til bergensk, austlandsk og strilemål hjå ungdomar i Åsane" resultaterne fra en dialektmasketest af sprogholdninger hos ganske unge mennesker i bydelen Åsane i Bergen. Formålet med undersøgelsen var at teste om bevidsthedsniveau betyder noget for hvordan unge evaluerer forskellig sproglige varieteter, bl.a. blev det undersøgt om det havde betydning for evalueringen om respondenterne var på forhånd var bevidste om at dialektmasketesten drejede sig om sprogholdninger. På baggrund af undersøgelsen drøftes metodiske problemer knyttet til masketesten.

Læs længere resumeer af artiklerne i bind 10 og resumeer af artikler i tidligere udgivede numre under Danske Talesprog.

Abonnement på tidsskriftet kan tegnes hos Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, Njalsgade 126, 2300 København S, 35329109, info@mtp.dk, www.mtp.dk.