13. januar 2016

Danske Talesprog bind 15 er udkommet

I anledning af at Asgerd Gudiksen i 2015 fyldte 60 år, er Danske Talesprog 15 tilegnet hende, og 15 af hendes kollegaer ved dialektinstitutterne i København og Århus har bidraget med artikler til bindet – i alt 12 i tallet.

Artiklerne spænder vidt hvad emner angår, men kan løseligt grupperes i to afdelinger: en for 'dialektologi' og en for 'sociolingvistik'. I 'dialektologi'-afdelingen leverer Henrik Hovmark en videnskabshistorisk beretning om Ellen Raae og Ømålsordbogen, Inge Lise Pedersen gør sig nogle betragtninger om eponymer, Karen Margrethe Pedersen kaster historisk og geografisk lys over paradigmer med former som indre, inderste, inderst, Lena Wienecke Andersen præsenterer sit ph.d.-projekt om leksikografisk betydningsanalyse og -beskrivelse, Torben Arboe spørger om pluralis behandlet som singularis neutrum skal ses som en type kollektiv i jysk, mens Viggo Sørensen afslutter 'dialektologi'-afdelingen med en diskussion af -et-adjektiverne i Thy.

I 'sociolingvistik'-afdelingen indleder Frans Gregersen med en spøgelseshistorie om lukning af Ɛ foran ŋ, hvorefter Jann Scheuer, Malene Monka og Marie Maegaard beretter om hvordan dialekten bruges til at sælge vin i turistindustrien på Bornholm, Louise Kammacher sætter fokus på hvad elever kan bruge emneskift til under gruppearbejde, Pia Quist gennemgår hvordan 'perkerdansk' og danskhed konstrueres i online debatter om multietnisk ungdomsstil, Randi Skovbjerg Sørensen analyserer hvordan sociolingvistiske interview påvirkes af forskel i 'interviewerstil', og Tore Kristiansen skriver om sprogholdninger blandt unge på Bornholm.

Bindet afsluttes med Asgerd Gudiksens bibliografi og en nekrolog over nyligt afdøde professor i dansk dialektologi, Inger Ejskjær, forfattet af hendes nærmeste elev, Asgerd Gudiksen.

Læs resumeer af artiklerne i dette bind og tidligere udgivne bind.

Danske Talesprog udgives af Nordisk Forskningsinstitut, Afdeling for Dialekt-forskning. Artiklerne falder inden for afdelingens forskningsområde: talesprog, og indeholder fx sproglige analyser af de traditionelle dialekter, socio¬ling¬vistiske studier af interaktion i samtaler, af socialt betinget variation eller af sprogholdninger. Tidsskriftet beskæftiger sig først og fremmest med danske talesprog, herunder dansk i samspil med andre sprog, men bringer også artikler der behandler andre talesprog hvis dansk inddrages. Tidsskriftets artikler er skrevet på dansk, norsk eller svensk.

Abonnement på tidsskriftet kan tegnes, og tidligere numre købes, hos Museum Tusculanums Forlag, Birketinget 6, 2300 København S. Tlf. 32 34 14 14, info@mtp.dk.