26. april 2017

Mirrors of virtue: Manuscript and print in late pre-modern Iceland

Bognyhed

Mirrors of virtue tager udgangspunkt i nye retninger inden for litteraturvidenskab og kulturstudier, og som noget nyt består dette bind af Opuscula af ti artikler med et fælles tema: håndskrift og tryk i det sene førmoderne Island.

Forside af Mirrors of virtue

Margrét Eggertsdóttir og Matthew James Driscoll (red): Mirrors of virtue. Manuscript and print in late pre-modern Iceland. Bibliotheca Arnamagnæana XLIX. Opuscula XV. 2017. Museum Tusculanums Forlag.

Ved det sene førmoderne Island forstås perioden mellem bogtrykkerkunstens indtog i det tidlige 1500-tal og etableringen af den islandske statsradiofoni i begyndelsen af 1900-tallet. I løbet af denne periode fortsatte håndskrifttraditionen med at eksistere side om side med den trykte bog. De to medier tjente forskellige, men overlappende, målgrupper og overleverede forskellige, men overlappende, typer tekster.

Forfatterne tager udgangspunkt i nye retninger inden for litteraturvidenskab og kulturstudier, som fokuserer på teksten som genstand og på den sociale, historiske og kulturelle kontekst hvori teksterne skabes og udnyttes.

Bindets titel, Mirrors of virtue (Dydsspejle), refererer ikke blot til den populære senmiddelalderlige og tidligt moderne eksemplariske og/eller formanende ’spejllitteratur’ – som der behandles flere eksempler på i bogen – men også til idéen om at både håndskrifter og trykte bøger afspejler ’dyd’ i en bredere forstand.

Nogle af de håndskrifter som behandles, er tydeligvis blevet udarbejdet for at tilskynde læseren til dydig opførsel; men temaet dyd findes også i andre, der snarere er tænkt som underholdning end undervisning. Håndskrifterne afspejler de skrivekyndiges ihærdige bestræbelser på ikke alene at bevare teksterne for eftertiden, men også mere generelt at bevare selve den praksis at afskrive og læse tekster højt på et tidspunkt da denne tradition hurtigt tabte terræn til fordel for andre former for litterær produktion, formidling og modtagelse.

Opuscula er et internationalt fagfællebedømt tidsskrift som udgives af Den Arnamagnæanske Kommission og redigeres af medarbejdere ved Den Arnamagnæanske Samling. Det udkommer ca. hvert andet år og består af mindre tekstudgaver og artikler der spænder over et bredt felt af emner fra håndskriftstudier og tekstfilologi til sproghistorie primært inden for nordisk middelalder og ældre nyere tid.