5. december 2017

Ny sprogforskning skal gøre os klogere på trusler

Retslingvistik

Lektor Tanya Karoli Christensen fra NorS har fået en bevilling fra Carlsbergfondet til sit forskningsprojekt "Truslers sprog og genre".

Projektet falder inden det retslingvistiske område – Forensic Linguistics på engelsk – som har vakt øget interesse de senere år, og som bl.a. har resulteret i at Tanya som den første sprogforsker har været inddraget som ekspertvidne i en alvorlig straffesag.

Fokus for projektet er at gøre os klogere på trusler som sproglig genre og at opnå detaljeret indsigt i de sproglige og retoriske træk i trusselsbeskeder. De senere år er der sket en stigning i antallet, ikke mindst via sociale medier som Facebook, Twitter og Snapchat. Samtidig er niveauet af håndskrevne trusler konstant.

Hensigten med trusler er at skræmme deres modtager, en effekt der generelt skabes sprogligt. Imidlertid ved man meget lidt om de sproglige træk i trusler. Projektet  bygger på en innovativ kombination af sprogvidenskab og genrestudier og omfatter dannelsen af en tekstdatabase bestående af trusler.

En vanskelig type tekst

Trusler er selvsagt en teksttype det er svært at få fat i, men i den første fase af projektet vil der være fokus på at udbygge datasættet betydeligt. Dernæst skal der gøres brug af nyere statistiske modeller til undersøgelse af sproglige træks samvirken med kontekstuelle forhold.

Projektet skal bidrage med nye teoretiske udviklinger inden for gældende retorisk genreteori, da den må udvides for også at omfatte "illegitime genrer" der ikke har nogen institutionel ramme eller et egentligt diskursfællesskab til at definere sig. Endelig skal et delprojekt undersøge hvordan trusler er indlejret i en juridisk-social kontekst som omformer dem på forskellig vis når de indgår i juridiske tekster som anklager og domme.

Det tværfagligt anlagte projekt inddrager forskningsmiljøer i seks lande, og på KU omfatter det treårige projekt, ud over Tanya Karoli Christensen, ph.d.-stipendiat Marie Bojsen-Møller, lektor og leder af Centre for Genre Research Sune Auken, adjunkt i kriminologi Ida Helene Asmussen og seniorrådgiver Claus Povlsen fra Center for Sprogteknologi. Dertil kommer en endnu ubesat étårig postdoc i korpuslingvistik.