Studienævnet ved NorS

Underviserrepræsentanter

Suppleanter: Jan Heegaard Petersen, lektor (Dansk), (1. suppleant), Anne Mette Hansen, lektor (Dansk) (2. suppleant), Carsten Elbro, lektor (Audiologopædi og Sprogpsykologi), Nicolai Pharao, lektor (Lingvistik inkl. Indoeuropæisk og IT and Cognition).

Studenterrepræsentanter

Suppleanter: Anna Mathilde Borgstrøm Larsen (Dansk inkl. Kønsstudier), Naja Vinther (Audiologopædi og Sprogpsykologi), Matilda Sofia Agdler (Lingvistik og IT and Cognition), Louise Volsgaard Christensen (Lingvistik og IT and Cognition).

Studienævnets sekretær

Anna Bruun Merrild Madsen

Kommissorium

Studienævnet har ansvaret for kvalitetssikringen og udviklingen af uddannelser og undervisning ved NorS, herunder udarbejdelse af forslag til studieordninger og studieordningsrettelser samt sikring af dialog med aftagere via Aftagerpanelet.

Nævnet forelægges studieleders plan for undervisning og eksamen og står for at iværksætte og følge op på evalueringen af undervisningen. Studienævnet behandler ansøgninger om merit, dispensation og forhåndsgodkendelser fra studerende. Studienævnet har endvidere kompetence til at dispensere fra visse dele af studieordningens bestemmelser.

Information om ansøgninger til Studienævnet finder du på KUnet under Planlæg dit studie > Regler og dispensationer > Dispensation fra regler.

Relation til studievejledning og studieleder

Mens Studienævnet varetager lovgivning om og kvalitetssikring af uddannelser, er det studielederens opgave at udfylde disse rammer. Studielederen varetager i denne sammenhæng ledelsens perspektiv på uddannelserne. Studielederen tilrettelægger undervisning, rekvirerer underviserkræfter hos institutleder, planlægger eksamen, har ansvaret for akkrediteringen af uddannelserne, godkender kandidatspecialeplaner, undersøger plagiatsager og følger op på eksamensklager.

Hverken Studienævnet eller studielederen tager sig af studievejledningsspørgsmål, men henviser til Studievejledningen ved NorS.