LexText: Kulturarv i ord og kilder

Vi forsker i Nordens righoldige sproglige kulturarv, som den manifesterer sig i et væld af forskellige kildetyper. Vi har en tværfaglig tilgang og opererer i krydsfeltet mellem leksikografi, korpuslingvistik og editionsfilologi med tydelige aftryk fra dialektologi, historisk lingvistik, sociolingvistik, navneforskning, runologi og sprogteknologi.

Vi kombinerer kvalitative, filologiske studier af kilderne med korpuslingvistikkens og sprogteknologiens mere kvantitative tilgange. I analyserne af sproglige data inddrages også både fysiske, tekstuelle og sociokulturelle forhold relaterede til kildernes tilblivelse og transformations- og receptionshistorie.

Vi har fokus på at klarlægge formmæssig og indholdsmæssig variation inden for det nordiske dialektkontinuum, herunder udviklinger i begreber og begrebssfærer. Vi ønsker bl.a. at bidrage med nye erkendelser inden for leksikografisk teori og praksis, forholdet mellem norm, variation og sprogudvikling i tid og rum, forholdet mellem skrift og tale, faktorer med særlig relevans for ords semantiske og begrebsmæssige udviklinger, regionale og kronologiske forskelle i orddannelse, digital editionsfilologi og formidling og udnyttelse af digitale og fysiske samlinger.

Vi arbejder på tilvejebringelsen af en samlet nordisk leksikalsk-tekstuel ressource bestående af

 1. en metaordbog, der forener eksisterende nordiske historiske ordbøger, dialektordbøger og en række specifikke databaser over sted- og personnavne samt runeressourcer
 2. et samlet, annoteret korpus af en stor mængde nordiske middelaldertekster, udvalgte eftermiddelalderlige tekster og diverse dialektressourcer (skriftlige optegnelser, dialekttekster og lydoptagelser)

 

Leksikografisk teori og praksis

Gruppens samlede engagement i Ømålsordbogen, Jysk Ordbog, Bornholmsk Ordbogordnet.dk, Lexicon Poeticum og Ordbog over det norrøne prosasprog med deres respektive materialesamlinger giver os en unik mulighed for diakrone og synkrone studier i dansk/nordisk skrift- og talesprog. Vi interesserer os bl.a. for, hvordan man mere intelligent kan linke ressourcerne sammen, bl.a. på grundlag af begrebsområder.

Norm, variation og sprogudvikling i tid og rum

i forsker i regionalt og kronologisk betinget sproglig variation på såvel form- som indholdsniveau, hvad enten den manifesteres på det fonologiske, morfologiske, orddannelsesmæssige (herunder i navnestoffet), syntaktiske og/eller semantiske niveau. Vi interesserer os bl.a. for forholdet mellem skrift og tale samt standardiseringsprocesser og deres relation til samfundsmæssige og kulturelle processer.

Ord, sag og samfund

Vi afdækker faktorer med særlig relevans for ords semantiske og begrebsmæssige udviklinger, herunder sprogkontakt og fremmed indflydelse i forskellige sproglige varieteter samt relationen mellem begreb, ord og sag. For at forstå denne relation må vi relatere den til samfundsforholdene på et givet tidspunkt.

Digital editionsfilologi

Vi udvikler og udnytter forskningsinfrastrukturer, der bl.a. gør det lettere at belyse leksikalsk-tekstuelle forhold, herunder relationen mellem genre/stil og leksikon og mellem udenlandske kilder og deres nordiske modsvarigheder med særlig henblik på nye orddannelser og kulturel indflydelse i middelalderen.

Runologi

Vi arbejder på en indholdsmæssig og teknisk opdatering af runedatabasen Danske Runeindskrifter. Her er fokus på optimal gengivelse af sproglige data på forskellige tekstgengivelsesniveauer og på den mest hensigtsmæssige udnyttelse af runekorpusset ved udarbejdelsen af egentlige ordbøger over hhv. urnordisk, runedansk og middelalderdansk. Vi er også optagede af udnyttelsen af nye formidlings- og undervisningsformer.

Onomastik

Vi udgiver serien Danmarks Stednavne (ca. ⅔ af landet er færdigudgivet) sideløbende med udviklingen af databasen med samme titel. Vi arbejder på at gøre Arkiv for Navneforsknings digitaliserede arkivalier mere tilgængelige for en bred interessentgruppe. I samarbejde med Ordnet.dk videreudvikler vi Dansk Navneleksikon (2021), og vi arbejder på at knytte yderligere leksikalske navneressourcer sammen med andre ordbøger.

Forskningsinfrastruktur og forskningsformidling

Størstedelen af vores forskning tager afsæt i NorS’ unikke fysiske og digitale samlinger, og vi udvikler innovative forskningsinfrastrukturer og sproglige værktøjer for at bringe disse samlinger bedre i spil for forskere og andre interesserede. Det gør vi bl.a. ved integration med diverse eksterne ressourcer i form af en fælles metaordbog med tilknyttede digitaliserede ressourcer.

 

 

 

Forskningsgruppeleder

Forskere

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Battista, Simonetta Ordbogsredaktør +4535335729 E-mail
Eggert, Birgit Lektor +4535328563 E-mail
Ellyton, Pernille Benedicte Weng Ph.d.-stipendiat +4535324972 E-mail
Gudiksen, Asgerd Lektor +4535328506 E-mail
Helgadottir, Thorbjørg Ordbogsredaktør +4535328490 E-mail
Hovmark, Henrik Lektor +4535328497 E-mail
Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig Lektor +4535328722 E-mail
Kjeldsen, Alex Speed Lektor +4553600121 E-mail
Lindholm, Johnny F. Ordbogsredaktør +4535331108 E-mail
Nielsen, Michael Lerche Lektor +4535328566 E-mail
Olesen, Rikke Steenholt Lektor +4535328564 E-mail
Sigurdardottir, Aldis Ordbogsredaktør +4535335745 E-mail
Verri, Giovanni Ph.d.-stipendiat +4535328050 E-mail
Wills, Tarrin Jon Seniorforsker +4535334072 E-mail

Tilknyttede 

 • Jongejan, Bart Softwareudvikler
 • Olander, Thomas Lektor - forfremmelsesprogrammet
 • Olsen, Sussi Akademisk medarbejder FU
 • Pedersen, Bolette Sandford Professor, Viceinstitutleder
 • Poulsen, Simon Ph.d.-stipendiat
 • Rasmussen (Olsen), Birgit Anette Professor

Eksterne 

 • Arboe, Torben, Ordbogsredaktør, Jysk Ordbog, Aarhus Universitet
 • Bøegh, Kristoffer Friis, Ordbogsredaktør, Jysk Ordbog, Aarhus Universitet
 • Hansen, Inger Schoonderbeek, Lektor, ordbogsredaktør på Jysk Ordbog, leder af Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
 • Møller, Mette-Marie Svendsen, Ordbogsredaktør, Jysk Ordbog, Aarhus Universitet
 • Troelsgård, Thomas, Seniorredaktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
 • Nathalie Hau Sørensen, Assisterende redaktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab