Navneforskning

Forskningsområdet er nordisk navnestof, særligt danske sted- og personnavne. Der forskes inden for:

  • Stednavne. Et af de vigtigste forskningsfelter er stednavnenes oprindelse og deres betydning. Andre vigtige forskningsfelter er stednavnenes struktur og typologi, brugen af stednavne samt stednavne som historisk kilde.
  • Personnavne. Her er vigtigste forskningsfelter personnavnenes oprindelse, betydning, brug og udbredelse.
  • Kildeudgivelser. Flere ældre kilder der indeholder relevant navnemateriale, er blevet  undersøgt og efterfølgende udgivet i afdelingens regi.

Forskning i navneStednavneforskning

Forskningen er først og fremmest sprogligt orienteret, og der lægges vægt på såvel sproghistorie som semantik og grammatik. Stednavnenes oprindelse og betydning er således centrale punkter i forskningen. Et andet aspekt er de ændringer stednavne kan undergå i deres levetid. Derudover forskes der især i stednavnenes værdi som historisk kilde, gerne i samarbejde med både historikere og arkæologer.

Stednavne indbefatter alle typer af stedudpegende navne: bynavne, gårdnavne, husnavne, møllenavne, gadenavne, sønavne, ånavne, marknavne m.m.

Blandt de trykte serier er afdelingens hovedserie Danmarks Stednavne som beskriver natur- og bebyggelsesnavne i det nuværende Danmark. Der publiceres dels kildemateriale til navnene, dels analyser af de enkelte navne. Hovedvægten er lagt på ældre stednavnemateriale som er nævnt før 1800, men nogle af de udgivne bind i serien omfatter alle arter af stednavne, mens andre kun medtager bebyggelsesnavne og visse naturnavne eller alene bebyggelsesnavne. Siden 2010 har arbejdet med en digital udgave af Danmarks Stednavne været i gang.

Personnavneforskning

Der forskes i navnenes oprindelse og betydning samt i deres brug – både nutildags og i ældre tid. Der er foretaget en række undersøgelser af navngivningsskik i Danmark til forskellig tid, fx relationen til tro og religion, slægtsnavnenes opståen og baggrund samt for- og tilnavnes sociale og regionale forankring.

Fra Afdeling for Navneforsknings bibliotek

Personnavne indbefatter alle typer af personudpegende navne: fornavne, mellemnavne, efternavne, kælenavne, øgenavne, pseudonymer m.m.

De senere års arbejde med personnavneetymologi har fortrinsvis resulteret i en række populærvidenskabelige oversigtsværker med oplysninger om de mest almindelige fornavnes sproglige oprindelse og senere udbredelse. Området er traditionelt det som afføder allerflest henvendelser fra offentligheden.

Kildeudgivelser

Gennem årene har afdelingens forskning omfattet undersøgelser og udgivelser af flere ældre kilder der indeholder navnemateriale som er væsentligt for forskningen. Blandt disse kilder er for eksempel danske diplomer i den middelalderlige brevbog Æbelholtbogen og en række skånsk-sjællandske 1500-talskilder. Et af de største kildeudgivelsesprojekter vedrører adkomstdokumenter til dansk landgods 1513–50, og et register over sted- og personnavne i disse dokumenter er tilgængeligt over nettet.

Digitalt Atlas over Danmarks historisk-administrative geografi

I 2009 blev Den daværende Afdeling for Navneforskning en del af det tværfaglige og tværinstitutionelle projekt Digitalt Atlas over Danmarks historisk-administrative geografi (DigDag). Projektet har etableret et fælles historisk-administrativt og kortbaseret søgeredskab hvortil de store kulturarvsinstitutioner kan knytte deres administrativt ordnede samlinger.

Statens Arkiver er projektejer, og Afdeling for Navneforskning indgik i konsortiet sammen med Geodatastyrelsen. Gruppen bag projektet bestod i 2009-12 i øvrigt af Syddansk Universitet, Det Kongelige Bibliotek, Kulturstyrelsen, Nationalmuseet samt SAXO-Instituttet og Center for Skov og Landskab fra Københavns Universitet.

Internationalt samarbejde

Forskergruppen deltager i det internationale onomastiske samarbejde der organiseres af ICOS (International Council of Onomastic Sciences).

Også i det nordiske samarbejde organiseret af NORNA (Nordisk Samarbejdskomité for Navneforskning) er forskergruppen en aktiv deltager. Dette indebærer at enheden med jævne mellemrum står som arrangør af videnskabelige konferencer og bærer ansvaret for redaktion og udgivelse af symposie- og kongresrapporter.

Siden 1990 har enheden således været arrangør af NORNA-symposier eller navneforskerkongresser med følgende emner:

I regi af Stednavneudvalget deltager forskergruppen endvidere i UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names) som arbejder for en fælles international standardisering af geografiske navne med det formål at fremme international kommunikation og forståelse.

Desuden medvirker forskergruppen i bl.a. Det nordiske personnavneterminologiprojekt og Nordic Place-Name Database Group.