Seddelsamlinger

Seddelsamlingerne består af ordsedler der er ordnet alfabetisk. Hver seddel indeholder oplysninger om ét ord (opslagsordet), dets udtale, bøjning, betydning eller brug, noteret fra én kilde, og som regel lokaliseret til én lokalitet, ofte et sogn.

Bindelag - eksempel fra seddelsamlingerne.

I nogle tilfælde foreligger der kun en enkelt eller nogle få ordsedler på et givet ord, i andre tilfælde er der i hundredvis. Det afhænger af, hvor almindeligt og udbredt ordet er, og ordsedlerne kan netop give et indtryk af ordenes geografiske udbredelse og betydningsdifferentiering.

Bindelaget - Bindelaget - eksempel på seddel fra seddelsamlingerne.

De fleste ordsedler er udskrifter af optegnelser efter lokale "meddelere". Andre sedler er spørgelistesvar, indsendt af lokale lægfolk. Og en mindre del er udskrifter af trykte kilder, fx af bondedagbøger, litterære tekster og ældre egnsbeskrivelser. Hver enkelt seddel er forsynet med oplysninger om lokalitet, meddeler eller kilde, samt årstal.

Seddelsamlingerne er opdelt i tre: Jysk Samling, Ømålssamlingen og Bornholmsk Samling.

Jysk Samling

Jysk Samling omfatter ca. 2 mio. ordsedler. Hovedparten af materialet er opdelt i større og mindre samlinger der hver især vedrører ét eller nogle få sogne. Inden for hver samling er sedlerne ordnet alfabetisk. De jyske samlinger domineres i særlig grad af meget omfattende (især lydlige) filologiske punktoptegnelser; specielt kan det noteres at der foreligger et stort materiale vedrørende de sønderjyske og de sydslesvigske dialekter. Hovedparten af Afdeling for Dialektforsknings jyske optegnelser er kopieret til Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning ved Aarhus Universitet til brug for redaktionen af Jysk Ordbog

Ømålssamlingen

Ømålssamlingen omfatter knap 3 mio. sedler. Samlingen er inddelt i emnesamlinger der hver for sig er alfabetisk ordnede, plus en "Restsamling" med ord der ikke er specifikke for bestemte emner, og en "Accessions-samling" med materiale der er indkommet eller udskrevet inden for de seneste årtier.

Dejne - eksempel på seddel fra Ømålssamlingen.Ømålssamlingen danner grundlag for redaktionen af Ømålsordbogen, og opdelingen i emner er sket af hensyn til redaktionen. Emnerne omfatter:

  1. "faglige emner" som fx brygning, slagtning, lysestøbning, vævning, pløjning, høst, tækning, tørvegravning, gårdens bygninger, smedehåndværk, karetmageri og fiskeri.
  2. "begrebsområder", dels mere abstrakte som fx sansning og følelse, bevægelse, form og konsistens, væsen og adfærd, vind og vejr, årets tider og højtider; og dels konkrete som fx betegnelser for planter, dyr og mennesker.
  3. "sproglige emner" som ordsprog og talemåder, rim og remser.

I alt er der udskilt over 60 emner.

Bornholmsk Samling

Bornholmsk Samling omfatter foruden en almindelig ordseddelsamling også et ufuldstændigt manuskript til en bornholmsk ordbog. Ordseddelsamlingen omfatter bogstaverne A-Å. Samlingen er etableret til brug for udarbejdelsen af ordbogsmanuskriptet. Ordbogsmanuskriptet omfatter bogstaverne A-fletning (ved Aage Rohmann) og dele af F og G (ved H. A. Koefoed).

Herudover foreligger der 2 store bornholmske ordsamlinger i manuskript  (ved P. K. Stibolt og Th. Teinnæs), som ikke er udskrevet på ordsedler, men i stedet indlagt i en af afdelingens tekstbaser, i formatet WordCruncher. Manuskripterne bygger på omfattende optegnelser af den bornholmske dialekt og er i princippet opbygget som ordbogsartikler. De relaterer sig begge til J. C. S. Espersens Bornholmsk Ordbog (1908, genoptrykt 1994), således at der især anføres ord og sprogbrug, der ikke findes hos Espersen. De bornholmske ordformer og sprogprøver er overvejende skrevet med "bornholmsk retskrivning", ikke med egentlige lydskrifttegn.