Lydarkivet

Klassisk Nagra spolebåndoptager i rejseudgaveLydarkivet på Dialektforskning indeholder ca. 6.000 optagelser, de fleste af omkring en times varighed. Optagelserne er foretaget siden 1910 og foretages stadig. Der er adgang til lydarkivet dels på selve afdelingen, dels via de dele som er udgivet på tryk og på nettet.

Dialekt-lydarkivet omfatter samlinger af optagelser med traditionel dialekt, med udtyndet dialekt og regionalsprog, københavnske sociolekter, ungdomssprog og multietnolekt, job- og medarbejdersamtaler og individuelle lønforhandlinger, med dansk-amerikanere og med sprogforskere.

Optagelserne i samlingerne er registreret i separate registre der indeholder oplysninger om lokalitet, indtaler(e), tidspunkt, indhold m.m. En database fælles for alle optagelser er under opbygning. Databasen er ikke tilgængelig på internettet, men der kan søges i den fra en pc på afdelingens bibliotek.

Optagelser med traditionel dialekt

Siden 1910 har man optaget prøver på de traditionelle dialekter over hele landet. De ældste optagelser er på fonografvalser med meget dårlig lydkvalitet, de lidt yngre er på grammofonplader, og de nyere (siden 1953) er på spolebånd. Fonografvalser og grammofonplader er kopieret til spolebånd, og hele materialet er kopieret til cd'er.

Båndsamlingen er digitaliseret til cd-formatDe fleste optagelser har form af interviews hvor fortælleren beretter om sit liv, om de arbejder han eller hun har deltaget i, og om store og små begivenheder. Fortællerne er ældre mennesker der har boet hele deres liv på samme egn. De fleste har været beskæftiget ved landbrug eller fiskeri, men der er også landhåndværkere imellem. De ældste er født i 1840'erne.

Indholdet i optagelserne er registreret i  bånd-emneregisteret.

Knap 200 optagelser er transskriberet, og en stor del af transskriptionerne er tilgængelige på internettet i Korpus CorDiale. Teksterne er uden lydgengivelse.

Optagelser med udtyndet dialekt og regionalsprog

Som led i sociolingvistiske studier er der mange steder i Danmark optaget bånd med informanter af forskellig alder, køn og socialgruppe. Optagelserne er ofte interview, men kan også være gruppesamtaler eller selvoptagelser hvor informanten har optaget dagens samtaler på en bærbar båndoptager. Sproget på optagelserne varierer fra (nær ved) traditionel dialekt til (nær ved) rigsdansk.

En stor del af optagelserne er transskriberet, men hverken transskriptioner eller lydoptagelser er tilgængelige for offentligheden, idet informanterne er lovet anonymitet. Korte uddrag af regionalsprogsoptagelser findes dog i bogen Danske talesprog med tilhørende lydbånd.

Optagelser med Københavnske sociolekter, ungdomssprog og multietnolekt

Ud over et lille antal optagelser med ældre lav- og højsocialt københavnsk rummer lydarkivet en særlig samling som udgøres af ca. 160 optagelser foretaget under Projekt Bysociolingvistik (1986-91). Der findes optagelser med københavnske informanter af forskellig alder, køn og uddannelsesniveau, dels i form af interview, dels gruppesamtaler. En stor del af optagelserne er transskriberet (og anonymiseret), og transskriptionerne er tilgængelige på internettet i Korpus BySoc. Teksterne er uden lydgengivelse.

I forbindelse med en etnografisk undersøgelse i 2002 af to 1.g-klasser på Metropolitanskolen i København blev 52 elever interviewet. Der ud over blev der foretaget 10 gruppeoptagelser med 5 personer i hver gruppe. Og 7 personer optog sig selv, i såkaldte selvoptagelser. Af hensyn til informanternes anonymitet er optagelserne ikke offentligt tilgængelige.

I 1998 blev der foretaget forskellige typer af optagelser af unges sprog i etnisk blandede miljøer i Avedøre, på Nørrebro og Vesterbro. Formålet med optagelserne var at undersøge om der er ved at udvikle sig en ny variant af dansk som konsekvens af indvandring. Informanterne var mellem 14 og 18 år. Optagelserne er interviews, selvoptagelser og gruppeoptagelser. Af hensyn til informanternes anonymitet er optagelserne ikke offentligt tilgængelige.

Optagelser med job- og medarbejdersamtaler og individuelle lønforhandlinger

Samlingen af jobsamtaler omfatter 42 jobsamtaler optaget i 4 danske virksomheder i perioden 1993 til 1995. Virksomheder og ansøgere i samtalerne optræder anonymt. Der er tale om private såvel som offentlige virksomheder og om blandingsformer herimellem, og samtalerne er typisk af en times varighed. De korteste varer en halv time og de længste halvanden time. 21 af samtalerne foreligger i udskrevet form efter formalismen Dansk Standard 2. Enkelte uddrag af samtalerne er transskriberet efter konversationsanalytiske standarder.

Samlingen omfatter desuden i flere tilfælde optagelser af ansættelsesudvalgenes diskussioner før og efter jobsamtalerne og af udvalgenes samtaler i forbindelse med rangeringen af kandidater.

Samlingen af medarbejdersamtaler omfatter 36 medarbejdersamtaler optaget i 6 danske virksomheder i perioden 1998 til 2004. Virksomheder og medarbejdere i samtalerne optræder anonymt. Der er tale om private såvel som offentlige virksomheder og om blandingsformer herimellem. Samtalerne er typisk af halvanden times varighed. De korteste varer tre kvarter og de længste to timer. 16 af samtalerne foreligger i udskrevet form efter formalismen Dansk Standard 2. Enkelte uddrag af samtalerne er transskriberet efter konversationsanalytiske standarder.

Samlingerne af job- og medarbejdersamtaler omfatter desuden i enkelte tilfælde løst strukturerede kvalitative interview med enkelte deltagere. I disse giver Jann Scheuer, som har indsamlet materialet, desuden deltagerne en faglig respons på samtalerne.

Samlingen af individuelle lønforhandlinger omfatter 22 individuelle lønforhandlinger optaget i en privat dansk virksomhed i 2004 og 2005. Virksomheder og ansøgere i samtalerne optræder anonymt, og samtalerne er strengt fortrolige. Samtalerne varer fra ca. 6 minutter til en time og er ligeledes indsamlet af Jann Scheuer.

Optagelser med dansk-amerikanere

Samlingen omfatter optagelser (interview) med 25 dansk-amerikanere bosat i USA. Optagelserne er fra 1966-67. De er ikke foretaget i Afdeling for Dialektforsknings regi, men kun arkiveret her.

Optagelser med sprogforskere

7 ældre sprogforskere inden for faget dansk fortæller i hver sin optagelse om deres liv som forskere. Optagelserne er fra 1977-1982, og sprogforskerne er Harry Andersen, Poul Andersen, Kaj Bom, Kristian Hald, Aage Hansen,  Karl Martin Nielsen og Peter Skautrup