Kortsamling

Afdeling for Navneforskning råder over en kortsamling der primært dækker det nuværende Danmark, men der indgår også kort over områder uden for landet med stednavne af dansk oprindelse. Tidsmæssigt dækker samlingen perioden fra anden halvdel af 1700-tallet og frem til i dag.

Samlingen består af to forskellige typer kort: dels kort som i sig selv udgør en kilde til stednavne, dels kort hvor navneforskere har påført numre der henviser til stednavne som er optegnet fra andre kilder - se under Indberetninger og optegnelser.

Ældre topografiske kort

For stednavneforskningen er Videnskabernes Selskabs konceptkort (1:20.000, originale målebordsblade 1762-1820) en væsentlig kilde. Kortene findes både i affotograferet og digitalt format på afdelingen.

Kortene repræsenterer den første samlede og målfaste kortlægning af kongeriget Danmark, og de viser bebyggelser, veje, vandløb og skove. Konceptkortene var forlæg for Videnskabernes Selskabs trykte kort (1:120.000) fra perioden 1766-1828 som også indgår i samlingen.

Fra perioden fra 1865 og frem har afdelingen adskillige, og i flere tilfælde komplette, sæt af trykte topografiske landkort fra det der i dag hedder Geodatastyrelsen. Herunder målebordsblade 1:20.000, et sæt atlasblade 1:40.000 samt 4 cm-kort  1:25.000. De topografiske kort tæller blandt andre også en større samling af ældre og yngre sø- og skovkort samt en digital udgave af Danmarks Topografiske Kortværk, der indeholder alle nugældende topografiske kort.

Kort over områder med stednavne af dansk oprindelse uden for Danmark findes blandt andre for Skåne, Sydslesvig (ældre og yngre kort), Danelagsområdet (Ordnance Surveys kort samt geologiske kort i forskellig målestok) og Normandiet (et sæt kort fra o. 1900). Topografiske kort over Norge, Færøerne og Grønland indgår ligeledes i samlingen.

Økonomisk-administrative kort

Udskiftningskortene (1:4.000) er hovedsageligt tegnet 1770-1810 og er i kraft af et righoldigt navnestof en vigtig kilde til navneforskning. Denne del af samlingen er langt overvejende en kopisamling; originalerne findes hovedsagelig hos Kort & Matrikelstyrelsen og i Rigsarkivet.

Udskiftningskortene var grundlaget for de efterfølgende matrikelkort, hvoraf de ældste, kaldet Original 1-kort, giver et detaljeret billede af  landskabet og jordbrugen omkring udskiftningen i forbindelse med landboreformerne omkring år 1800.

Afdelingen råder over omtrent 8.000 nedfotograferede kopier af udskiftnings- og matrikelkort, men også over et mindre antal originale udskiftningskort fra samme periode. I kortsamlingen findes endvidere et sæt nyere matrikelkort for hele landet.

Indberetnings- og optegnelseskort

Afdeling for Navneforsknings samling af indberetnings- og optegnelseskort er unik ved at være etableret i forbindelse med Stednavneudvalgets store indsamling af stednavne, som blev påbegyndt i 1921 - se under Indberetninger og optegnelser.

Hvert navn på listerne over indberettede og optegnede navne er tildelt et nummer og lokaliseret gennem nummeret på et opklæbet sognekort. Et sådant sognekort udgør et indberetningskort. Der kom i 1920'erne indberetninger fra mellem 1.300 og 1.400 sogne, og omtrent 150.000 stednavne er optegnet og lokaliseret.