Sprog og samfund

Forskningsgruppen Sprog og samfund arbejder (overordnet) med sprogs rolle i social gruppedannelse, og hvordan sociale kategorier og processer påvirker sprog. Især undersøger vi sprog og sprogbrugere i det danske samfund.

Metoderne er kvantitative, kvalitative, eksperimentelle og etnografiske, ofte i kombination med hinanden. Forskerne trækker også på forskellige teoretiske perspektiver, både hvad angår forståelser af hvad ‘sprog’ er og forståelser af hvad ‘samfund’ er, men de deler en opfattelse af, at samfund ikke mindst skabes gennem sprog.

I Danmark tales der både dansk, engelsk og et væld af andre sprog. Desuden er der stor variation også inden for hvert af disse sprog. Forskningsgruppen ser på forskellige former for diversitet – både inden for og på tværs af sprogbrugere og sprog. Forskningsgruppen undersøger således sprog som både ideologisk størrelse, interaktionelt fænomen og i form af variable sproglige træk. Alle disse tre dimensioner er relevante for dannelse af sociale grupper og for konstruktion af social betydning. 

Gruppen samler forskere med baggrund i dialektologien, flersprogethedsforskningen, kønsforskning, den funktionelle lingvistik, og sprogpsykologien.   

 

Sproglig struktur, variation og forandring

Under overskriften sproglig struktur, variation og forandring undersøger vi bl.a. udtale og grammatik i dansk, herunder hvordan fonologiske og grammatiske strukturer varierer med sociale, demografiske og geografiske faktorer, og hvordan grammatik og udtale forandrer sig over tid. Vi arbejder fx med nye og gamle ‘dialekter’, og hvordan man bruger sprog i storbyen og i periferien.

Sprog, sprogning og socialisering

Sprog, sprogning og socialisering fokuserer på det, der foregår, når individer erfarer og internaliserer vurderinger og adfærd gennem interaktion med omverdenen, fx mht. hvad der er ‘rigtig’ og ‘forkert’ dansk. Sproglig socialisering er processer, hvor individer får kendskab til forventninger, repertoirer og krav til handlinger gennem sproget. Sprogning peger på den kreative brug af sproglige resurser, uanset deres tilhørsforhold.

Sprog og medier

Når vi undersøger sprog og medier, beskæftiger vi os med sproglige/semiotiske analyser af hvordan mennesker anvender og forstår medier. Det drejer sig både om traditionelle trykte eller æterbårne medier og moderne digitale sociale medier. Vi ser også på mediernes rolle i sproglig socialisering og for sprogbrug, sprogforandring og udvikling af forskellige kommunikationskulturer.

Sproglig ideologi, stereotyper og normer

Inden for området Sproglig ideologi, stereotyper og normer ses på, hvordan sproglige ideologier og normer opstår, og hvordan de påvirker individ, gruppe og samfund. Mennesker regulerer egen og andres sprogbrug, og stereotype forestillinger skabes og vedligeholdes i sociale grupper og gennem sproglige udvekslinger. Det kan have konsekvenser for sproglige normer og for opfattelser af andre baseret på sproglige forskelle.

Sprog, nation og globalisering 

Sammenhængen mellem sprog og nation er en stærk ideologisk konstruktion. Inden for området Sprog, nation og globalisering sætter vi fokus på, hvordan denne ideologi på den ene side destabiliseres af globaliseringsprocesser og på den anden side styrkes gennem nationale ideologier. Vi ser også på betydningen af nationsdannelse og globalisering for sprogbrug, sproglige ideologier og sprogpolitik i både danske og postkoloniale kontekster.

Sprog, sted og mobilitet

Forskningsområdet Sprog, sted og mobilitet har fået ny aktualitet som et resultat af globalisering. Vi udforsker fx, hvordan nye forståelser af dialekt og sproglig variation kan beskrives og forstås i globaliserede kontekster, hvor individers historiske og praktiske tilknytning til steder eksisterer parallelt med migration og geografisk og social mobilitet.

Sproglig diversitet i Danmark

Ideologien om ét-folk-ét-sprog-én-nation står stærkt i Danmark. Samtidig er de fleste danskere til en vis grad flersprogede, og der tales hundredvis af sprog ved siden af dansk. Vores studier omfatter fx, hvilke roller sprog udover dansk spiller, hvordan sprogene håndteres institutionelt, og hvordan flersprogede danskere bruger deres sprog.

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Ag, Astrid Lektor +4535328486 E-mail
Diderichsen, Philip Specialkonsulent +4535324189 E-mail
Jensen, Torben Juel Lektor +4535328495 E-mail
Jørgensen, Anna Kai Ph.d.-stipendiat +4535326242 E-mail
Karrebæk, Martha Sif Professor +4535329400 E-mail
Kirilova, Marta Lektor +4535330329 E-mail
Larsen, Anne Ph.d.-stipendiat +4535324837 E-mail
Madsen, Lian Malai Professor +4535328319 E-mail
Maegaard, Marie Lektor - forfremmelsesprogrammet +4535328496 E-mail
Monka, Malene Lektor +4535323254 E-mail
Mortensen, Kristine Køhler Lektor, studieleder +4535328270 E-mail
Møller, Janus Spindler Lektor +4535335742 E-mail
Nilsson, Hanna Birkelund Ph.d.-stipendiat +4535326229 E-mail
Pharao, Nicolai Lektor +4535328647 E-mail
Quist, Pia Professor +4535328513 E-mail
Scheuer, Jann Lektor +4535328502 E-mail
Stæhr, Andreas Candefors Lektor +4535335747 E-mail
Thøgersen, Jacob Lektor +4535335749 E-mail

Tilknyttede forskere

  • Lillelund-Holst, Aleksandra Culap 

Forskningsgruppeleder

Frokostmøder

Der er frokostmøder mandag 12-13 med oplæg.