Danske Talesprog 18

Astrid Ravn Skovse: Sproglig variation, socio-geografisk orientering og hverdagsmobilitet blandt unge to steder i Danmark

Dansk resumé

Denne afhandling præsenterer en empirisk baseret undersøgelse af sammenhænge mellem socio-geografisk orientering, hverdagsmobilitet og sproglig praksis blandt 73 unge to steder i Danmark: landsbyen Bylderup i Sønderjylland og den (sub)urbane forstad til Odense, Vollsmose på Fyn. Bylderup ligger i et traditionelt dialektområde, hvor befolkningen helt overvejende har etnisk dansk baggrund. Beboerne i Vollsmose har mange forskellige etniske og sproglige baggrunde. Stederne har imidlertid det til fælles, at de er placeret lavt i det nationale socio-symbolske ’stedshierarki’, hvor København og københavnsk-baseret sprog udgør normen.

Afhandlingen placerer sig i et krydsfelt mellem dialektologi, interaktionel sociolingvistik og tredjebølge-sociolingvistik, med inddragelse af teori fra humangeografi, mobilitetstudier og urban sociologi. Jeg har som sprogligt fokus dialektale/regionale træk og træk associeret med multietnisk ungdomsstil.

Undersøgelsen bygger på data indsamlet i løbet af fem måneders feltarbejde de to steder, fra december 2014 til maj 2015. Metodisk gør afhandlingen brug af deltagerobservation, mobil etnografi, interview, fokusgruppesamtaler og en kortmetode med henblik på at belyse deltagernes sproglige praksis, deres hverdagsmobilitet og deres holdninger til og engagement i det sted, de bor. Analytisk benytter afhandlingen sig af en variationistisk, kvantitativ tilgang til deltagernes sprogbrug og af kvalitative analyser af interaktioner, narrativer og etnografiske iagttagelser.

Afhandlingen argumenterer for, at sammenhængen mellem sprog, sted og mobilitet må anskues pan-temporalt: Såvel sprogbrugerens steds- og mobilitetshistorik, nuværende steds- og mobilitetspraksisser og forestillede fremtidige sted(er) er relevante at inddrage i et studie af vedkommendes nuværende sproglige praksis.

Begge steder udtrykker størstedelen af deltagerne en høj grad af stedstilknytning, men flere drenge end piger er lokalt orienterede i fremtidigt perspektiv. Dette har muligvis sammenhæng med kønnede forskelle, hvad angår hverdagsmobilitet. Typisk kobles det at være pige med begrænset mobilitet i forhold til det at være dreng.

I Bylderup bruger deltagerne meget dialekt sammenlignet med unge andre steder i Danmark. Faktorer, som favoriserer brugen af dialekt i Bylderup, er deltagerens køn (drenge bruger mere dialekt end piger), at deltageren selv og vedkommendes familie har boet i området altid, at deltageren vurderer det lokale sted positivt og udtrykker en høj grad af lokaltilknytning, og at deltageren forestiller sig at blive boende i lokalområdet som voksen. Trækkene virker til at operere på en meget lokal skala og til at indeksere lokal orientering og lokal solidaritet.

I Vollsmose er der kun få regionale enkelttræk i brug blandt deltagerne, men fynsk intonation og træk associeret med multietnisk ungdomsstil er udbredte. Fynsk intonation findes især hos deltagere, som har haft og stadig har en høj grad af kontakt med andre unge uden for Vollsmose. Træk associeret med multietnisk ungdomsstil er især i brug blandt drenge, som vurderer det lokale sted positivt og projicerer en ’sej’ lokal persona, hvorimod brugen ikke hænger sammen med et ønske om at blive boende i Vollsmose som voksen. Trækkene virker til at operere på en lokal såvel som en supra-lokal skala på samme tid og til at indeksere ’ung, sej maskulin urbanitet’. 

English abstract

This dissertation presents an empirical study of relationships between socio-geographic orientation, everyday mobility and linguistic practice among 73 adolescents in the village of Bylderup in Southern Jutland and the social housing estate, Vollsmose, on Funen (both in Denmark).

The thesis draws on insights and approaches from dialectology, interactional sociolinguistics and third-wave sociolinguistics, incorporating theory from humanistic geography, new mobilities studies and urban sociology.

Bylderup is located in a traditional dialect area, where the majority of the population is of Danish ethnic background. The inhabitants of Vollsmose have many different ethnic and linguistic backgrounds. However, both places hold peripheral socio-symbolic positions in a national context, as Copenhagen and Copenhagen-based language ​​serve as dominant, normative centres.

The dissertation draws on data collected through five months of field work, from December 2014 to May 2015. Methods include participant observation, mobile ethnography, interviews, focus group discussions, questionnaires and a mapping method, to illuminate participants’ linguistic practices, their everyday mobility and their use of and attitudes towards their place of residence. Data is analysed using variationist as well as qualitative, interactional and narrative approaches.

The thesis argues that the relationship between language, place and mobility must be considered pan-temporally: The speaker’s place- and mobility history, current place- and mobility practices and imagined future place all feed into the speaker’s current linguistic practice.

In Vollsmose, as well as in Bylderup, most participants express a high degree of place attachment. However, more boys than girls are locally oriented in the future. This might be connected to gendered differences regarding everyday mobility. For the most part, being a girl is associated with restricted mobility, whereas being a boy is associated with ‘freedom to roam’.

In Bylderup, participants use dialect extensively, compared to young people elsewhere in Denmark. Factors which favour the use of dialect in Bylderup are participant gender (boys use more dialect than girls), that the participant and his/her family are locally rooted historically, that the participant evaluates the local place positively and expresses a high degree of place attachment, and that the participant envisages staying in the local area as an adult. Thus, the features seem to operate on a very local scale, indexing local orientation and solidarity.

In Vollsmose, only few segmental features associated with Funen are in use among the participants, whereas the use of Funen intonation and features associated with multiethnic youth style is widespread. Funen intonation is used mainly by participants who have had and still have a high degree of contact with other young people outside Vollsmose. Participants differ quite markedly in their use of the multiethnolectal features staccato-like prosody and palatalised /t/. Factors which favour the use of these features are participant gender (boys use the features more than girls), that the participant evaluates the local place positively and projects a certain ‘cool’ type of local persona. However, the use of these features is not related to a desire to stay in Vollsmose as an adult. The features thus seem to operate on a local as well as a supra-local scale at the same time, indexing ‘cool, young, masculine urbanity’.